Studiekostenbedingen in de ban (deel 4)

In dit vierde deel van de blogreeks “belangrijke aanpassingen van je arbeidsvoorwaarden” staan we stil bij de mogelijkheden na 1 augustus 2022 nog een studiekostenbeding overeen te komen en hoe om wordt gegaan met bestaande studiekostenbedingen.

Studiekostenbedingen in de ban (deel 4)

Blog van AVN

23 jun 2022

Wijzigingen als gevolg van de EU richtlijn nader bekeken

In deel 1 van onze blogreeks over de (verplichte) aanpassingen in je arbeidsvoorwaardenbeleid hebben we je een algemeen overzicht gegeven van de EU richtlijn “transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden”. In deel 2 zijn we ingegaan op het nevenwerkzaamhedenbeding, deel 3 stond in het teken van de informatieplicht van de werkgever. In dit vierde deel staat het studiekostenbeding centraal.

Wat is een studiekostenbeding?

Een studiekostenbeding is een beding dat afspraken bevat over de terugbetaling van scholingskosten die de werkgever heeft betaald ten behoeve van een werknemer. Op basis van zo’n beding is de werknemer gehouden een bepaalde tijd in dienst te blijven. Doet de werknemer dat niet, dan is de werknemer verplicht de kosten geheel of gedeeltelijk terug te betalen aan de werkgever. Een studiekostenbeding kan zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst of (bij voorkeur) in een aparte overeenkomst.

Huidige regels

Op basis van de huidige regels kan er in elke situatie een studiekostenbeding overeengekomen worden. Wel moet het beding voldoen aan in de rechtspraak geformuleerde voorwaarden. Zo moet de terugbetalingsverplichting verminderen naar evenredigheid met het voortduren van de arbeidsovereenkomst en wordt van de werkgever verlangd dat de terugbetalingsregeling duidelijk uiteen is gezet.

Nooit meer een studiekostenbeding?

Ook in de toekomst kun je als werkgever met je werknemer een studiekostenbeding sluiten. Waar je echter op moet letten is dat dit beding niet meer kan worden gesloten voor alle scholing.  Vanaf 1 augustus 2022 moet je namelijk als werkgever de scholing die je op grond van de wet of de cao verplicht bent te verstrekken kosteloos aanbieden. Logischerwijs mag ten aanzien van scholing, die kosteloos moet worden aangeboden, geen studiekostenbeding worden gesloten. Wordt ten aanzien van deze scholing toch een studiekostenbeding gesloten, dan is dat beding niet geldig.

Om wat voor scholing gaat het?

Het gaat om scholing die verplicht moet worden aangeboden door de werkgever op grond van de wet of cao. Daaronder valt de scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie van de werknemer of om scholing die nodig is voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een opleiding Engels, wanneer de werkgever van mening is dat deze opleiding voor het uitvoeren van de functie noodzakelijk is. Denk ook aan scholing in het kader van een verbetertraject of aan scholing die nodig is om om te kunnen gaan met een nieuw computersysteem bij de werkgever.

Uitzonderingen

Uitgezonderd zijn beroepsopleidingen en de scholing die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een diploma of certificaat waarover de werknemer al bij start van de dienstbetrekking moet beschikken om een bepaalde functie wettelijk uit te kunnen voeren.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan de (beroeps)opleiding tot leraar, arts of apotheker. Blijf wel altijd goed in de wet of cao kijken. Staat in de wet of de cao wel dat de (beroeps)opleiding verplicht kosteloos moet worden aangeboden, dan kan ook ten aanzien van deze (beroeps)opleiding geen studiekostenbeding worden afgesproken. 

Wat wordt verstaan onder scholingskosten?

Scholingskosten betreffen alle kosten gemoeid met het volgen van de scholing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan reiskosten, boeken en ander studiemateriaal en examengeld.

Scholing moet bovendien zoveel als mogelijk onder werktijd plaatsvinden. De tijd gemoeid met de scholing wordt aangemerkt als werktijd.

Bestaande bedingen niet meer geldig!

De regels over scholing en studiekostenbedingen hebben directe werking. Dat betekent dat wanneer er een studiekostenbeding is afgesproken ten behoeve van scholing die de werkgever op grond van de wet of cao verplicht is kosteloos aan te bieden aan de werknemer, dat studiekostenbeding per 1 augustus 2022 niet meer geldig is.

Wat te doen

  • Inventariseer welke studiekostenovereenkomsten er zijn gesloten met werknemers en in hoeverre deze na 1 augustus 2022 nog geldig zijn;
  • Inventariseer of je op basis van de arbeidsovereenkomst, wet of de cao verplicht bent specifieke scholingskosten te betalen;
  • Inventariseer in een voorkomend geval of de scholing, die wordt aangeboden, noodzakelijk is voor het (blijven) uitoefenen van de functie van de werknemer.

Blogreeks met concrete tips

We praten je graag in meerdere korte blogs per onderwerp bij over deze nieuwe wetgeving:

  1. Inleiding
  2. Het verbod op nevenwerkzaamheden verboden
  3. De uitdijende informatieplicht van werkgever met gevolgen
  4. Studiekostenbedingen in de ban
  5. Onvoorspelbaar werk aan de winkel 

De volgende blog gaat over onvoorspelbaar werk. Houd onze Social media in de gaten of meld je hier  aan voor onze nieuwsbrief “Wijsheid van Nu” om er zeker van te zijn dat je geen belangrijke informatie mist.

Vragen?

Het is belangrijk om nu al rekening te houden met de nieuwe wetgeving. Heb je dus al vragen, aarzel dan niet om even contact met een van onze advocaten van op te nemen. Wij denken graag met je mee.

Blog van AVN

23 jun 2022

© 2024 Advocaten van Nu