Privacyverklaring Advocaten van Nu

Advocaten van Nu (Hierna: 'AvN'), statutair gevestigd in 's-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Advocaten van Nu, gevestigd in ’s-Hertogenbosch en Nijmegen.
Hoofdkantoor: Vughterweg 47d, 5211 CK ’s-Hertogenbosch en vestiging Nijmegen Voorstadslaan 254, 6542 TG Nijmegen.
Email: info@advocatenvannu.com
Tel: +31 (0)88 987 6603
Website: http://www.advocatenvannu.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

AvN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat die in het kader van een opdracht aan ons zijn verstrekt en/of omdat u bij ons in dienst bent getreden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. IP-adres
 8. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 9. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 10. Bankrekeningnummer
 11. Kopie ID-bewijs (van onze medewerkers)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

AvN verwerkt in voorkomende gevallen ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • lidmaatschap vakbond
 • gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • ras (alleen op basis van pasfoto)

Behoudens BSN en pasfoto, verwerken wij deze bijzondere en/of gevoelige gegevens uitsluitend in geval van een juridische en/of advies procedure. In die gevallen worden deze gegevens aan ons verstrekt in een procedure en/of door onze opdrachtgevers. Het BSN en een pasfoto (ID-bewijs) verwerken wij separaat ook van onze medewerkers.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken: AvN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst c.q. om adequaat juridische (gerechtelijke) procedures te voeren voor en/of adviezen te verstrekken aan onze opdrachtgevers waarbij u mogelijk betrokkene bent;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en andere marketing- en communicatie activiteiten;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • Voor het innen van declaraties;
 • Om u in voorkomende gevallen als klant de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om u te kunnen bezoeken dan wel om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst met onze medewerkers en voor de bijbehorende werving en selectie; en
 • AvN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: AvN verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Op basis van een wettelijke verplichting; en/of
 • Ter uitvoering van een overeenkomst met u of het bedrijf waar u contactpersoon bent; en/of
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang; of
 • Op basis van uw toestemming.

Bij een gerechtvaardigd belang kunt u onder meer denken aan de verwerking van uw gegevens die we hebben gekregen van onze opdrachtgevers in het kader van een juridische en/of advies procedure. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze opdrachtgevers adequaat bij te staan en in dat geval weegt ons belang zwaarder dan uw privacybelang. Een ander voorbeeld van een gerechtvaardigd belang is het commerciële belang van AvN om onze klanten marketingaanbiedingen te doen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

AvN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AvN tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

AvN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Juridische adviesdossiers en dossiers ten behoeve van een gerechtelijke procedure met inbegrip van alle persoonsgegevens van betrokkenen worden 7 jaar na de sluiting daarvan bewaard.
 • Sollicitatiebrieven, - formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie worden 4 weken bewaard, tenzij er een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
 • Personeelsdossiers van onze medewerkers, arbeidsovereenkomsten (en wijzigingen), promoties en verslagen van functioneringsgesprekken daaronder begrepen worden tot 2 jaar na einde dienstverband bewaard.
 • Loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen worden tot 5 jaar na einde dienstverband bewaard.
 • Afspraken betreffende salaris en arbeidsvoorwaarden worden tot 7 jaar na einde dienstverband bewaard.
 • NAW gegevens van medewerkers worden tot 7 jaar na einde dienstverband bewaard.
 • Onze financiële administratie wordt 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

AvN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk voor onze dienstverlening, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van AvN, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan AvN persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Bij een gerechtvaardigd belang kunt u onder meer denken aan de verstrekking van persoonsgegevens aan onze ICT leverancier (voor onder meer back ups en beveiliging) en leverancier van ons document management systeem (DMS).
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend ICT, DMS en CRM leverancier) sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AvN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik social media:

Op de website(s) van AvN zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. AvN houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

AvN gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
De website van AvN maakt ook gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van AvN geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. AvN heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft in voorkomende gevallen het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AvN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ton@advocatenvannu.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij AvN aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
AvN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

AvN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ton@advocatenvannu.com.

Aanpassingen:

AvN heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.
Versie 1.1 24 mei 2018

© 2019 Advocaten van Nu