Opschorten of stopzetten van loon?

What's in the name, het maakt niet uit en komt op hetzelfde neer, toch? Niets is minder waar. Er bestaat een pijnlijk verschil tussen het stopzetten en het opschorten van de loonbetaling aan uw werknemers. Indien u kiest voor de verkeerde maatregel, dan kan u dat duur komen te staan. Reden genoeg voor een toelichting.
 

Opschorten of stopzetten van loon?

Blog van AVN

27 mrt 2018

Indien de werknemer zich niet aan uw regels met betrekking tot ziekte houdt, dan kunt u als werkgever maatregelen treffen om de werknemer alsnog te bewegen om zijn verplichtingen na te komen. 

Opschorten

U mag alleen het loon opschorten wanneer u niet de mogelijkheid heeft/krijgt om te controleren of uw medewerker daadwerkelijk arbeidsongeschikt/ziek is. Opschorten betekent dat u het salaris weer met terugwerkende kracht moet uitbetalen, als de werknemer zich alsnog aan zijn re-integratieverplichtingen houdt, zich bijvoorbeeld heeft laten controleren door een bedrijfsarts en indien daaruit blijkt dat de werknemer wel degelijk arbeidsongeschikt was.

Stopzetten

Het stopzetten van het salaris betekent daarentegen dat het recht op loon compleet vervalt totdat uw medewerker weer aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet. De loondoorbetalingsverplichting herleeft niet meer over de verstreken periode. Een loonstop is dan ook een verdergaande maatregel dan de loonopschorting. Het stopzetten van loon kan onder meer indien uw werknemer zijn genezing belemmert, indien hij weigert zonder deugdelijke grond passende arbeid te verrichten en indien uw medewerker bijvoorbeeld weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak.

De gevolgen van een verkeerde toepassing

Het is van belang dat u kiest voor de juiste maatregel. Indien u kiest voor opschorting terwijl het stopzetten had moeten zijn of andersom, dan vist u als werkgever achter het net en behoudt de werknemer zijn recht op loon, ook al heeft hij niet voldaan aan zijn re-integratieverplichtingen. Van een werkgever mag namelijk worden verwacht dat hij zijn woorden zorgvuldig kiest

Let op

Het is van dus groot belang dat u goed motiveert welke sanctie u toepast en waarom. Indien u kiest voor opschorting terwijl het stopzetten had moeten zijn of andersom, dan kan deze  vergissing u duur komen te staan. Ten slotte is van belang dat u, nadat de reden voor een van deze twee maatregelen bij u bekend is geworden, de werknemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stelt en daarbij aangeeft dat én waarom u over gaat tot opschorting dan wel stopzetting van het loon. Doet u dat niet direct dan verliest u eveneens het recht om uw medewerker daarvoor te sanctioneren. 

Blog van AVN

27 mrt 2018

© 2024 Advocaten van Nu