Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. De besloten vennootschap Advocaten van Nu B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86368184, hierna te noemen “Advocaten van Nu”. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen geldig voor Advocaten van Nu, maar ook voor alle (rechts)personen die, op welke wijze dan ook, voor Advocaten van Nu werkzaam zijn of zijn geweest dan wel voor alle personen die door Advocaten van Nu bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld. De algemene voorwaarden gelden tevens voor alle personen voor wiens handelen of nalaten Advocaten van Nu aansprakelijk zou kunnen worden gesteld.
 2. De eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

         Artikel 2. Overeenkomst van opdracht

 1. Advocaten van Nu verricht alle werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna: de cliënt). Derden kunnen aan de werkzaamheden van Advocaten van Nu en de resultaten ervan geen rechten ontlenen.
 1. Alle opdrachten worden door Advocaten van Nu beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten; de maten alsmede alle anderen die voor Advocaten van Nu werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk. De opdracht aan Advocaten van Nu betreft een inspanningsverbintenis en derhalve geen resultaatsverbintenis.
 2. Advocaten van Nu is bevoegd om voor de uitvoering van een opdracht gebruik te maken van diensten van derden. Advocaten van Nu zal dit zoveel als mogelijk doen in overleg met de cliënt.
 3. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan Advocaten van Nu ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien wordt gecommuniceerd met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, is Advocaten van Nu niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie. Advocaten van Nu is niet verantwoordelijk voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending.

        Artikel 3. Facturering en betaling

 1. De werkzaamheden van Advocaten van Nu worden gefactureerd op basis van een uurtarief, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Het uurtarief betreft het uurtarief dat op het moment van het verrichten van de werkzaamheden binnen Advocaten van Nu voor de betreffende persoon geldt. Op eerste verzoek doet Advocaten van Nu opgave van de op enig moment geldende tarieven. Advocaten van Nu behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen.
 2. Advocaten van Nu verstuurt in beginsel maandelijks (achteraf) facturen en uitsluitend per e-mail. De  factuur bevat/vermeldt  een algemene omschrijving  van de verrichte werkzaamheden. Op eerste verzoek verstuurt Advocaten van Nu de facturen per gewone post en/of verstrekt Advocaten van Nu de volledige urenspecificatie betrekking hebbende op de betreffende factuur.
 3. De kosten die niet in de tarieven zijn verwerkt, worden door Advocaten van Nu direct aan de cliënt doorbelast. Het betreft hier onder meer (doch niet uitsluitend) reiskosten, verschotten zoals griffiegelden, koerierskosten, vertaalkosten en de kosten van derden die zijn ingeschakeld. Aangezien Advocaten van Nu voorstander is van de “nieuwe advocatuur” wordt er geen verhogend percentage gehanteerd voor algemene kantoorkosten.
 4. Advocaten van Nu is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen. Advocaten van Nu behoudt zich het recht voor om de aanvang  van de werkzaamheden afhankelijk te stellen van de ontvangst van het voorschot. Voorschotten worden in de eindfactuur verrekend.
 5. Voor zover van toepassing worden alle factuurbedragen verhoogd met omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 6. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van facturering. Betaling dient tijdig plaats te vinden in Euro’s op een door Advocaten van Nu aangegeven bankrekeningnummer. Op de factuur van Advocaten van Nu wordt het bankrekeningnummer aangegeven waarop bevrijdend dient te worden betaald.
 7. Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is de cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere aanzegging of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de cliënt over het verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Tevens is Advocaten van Nu vanaf dat moment gerechtigd incassomaatregelen te treffen.
 8. Alle eventuele incassokosten komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van 500 euro. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Advocaten van Nu gemaakte kosten. Van het voorgaande wordt slechts afgeweken indien de cliënt een particulier is, in welk geval de wettelijke regeling geldt.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van de cliënt is Advocaten van Nu gerechtigd om alle vorderingen op de cliënt per onmiddellijk op te eisen.
 10. Indien de cliënt of een derde per abuis of ten onrechte gelden op de bankrekening van de Stichting Derdengelden in plaats van de rekening van Advocaten van Nu voldoet, zijn Advocaten van Nu en de Stichting Derdengelden gerechtigd dit zonder voorafgaande toestemming van de cliënt te corrigeren.

        Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Advocaten van Nu is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die:
 • Voortvloeit uit (korte) mondelinge adviezen waarvoor Advocaten van Nu bij de cliënt geen kosten in rekening heeft gebracht; en/of
 • is veroorzaakt doordat de cliënt aan Advocaten van Nu onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt; en/of
 • is veroorzaakt doordat Advocaten van Nu de werkzaamheden heeft opgeschort vanwege het niet tijdig betalen van een factuur; en/of
 • is ontstaan door tekortkomingen van ingeschakelde derden;
 1. Advocaten van Nu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Onverminderd het voorgaande is iedere aansprakelijkheid van Advocaten van Nu als gevolg van of in verband met de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald op basis van de door Advocaten van Nu afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 3. Indien er om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt en/of deze verzekering geen dekking biedt, kan Advocaten van Nu beperkt aansprakelijk worden gesteld tot maximaal het voor de betreffende opdracht aan honorarium ontvangen bedrag. Indien de opdracht een looptijd heeft van langer dan 6 maanden, dan wordt de hiervoor genoemde aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat Advocaten van Nu over de laatste 6 maanden van de cliënt heeft ontvangen.
 4. De beroepsaansprakelijkheidverzekering van Advocaten van Nu is in overeenstemming met de vereisten zoals vermeld in de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op eerste verzoek kan een cliënt ten kantore van Advocaten van Nu de polis inzien.
 5. De cliënt vrijwaart Advocaten van Nu voor alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met de uitvoering van een opdracht.

         Artikel 5. Overige

 1. Bij Advocaten van Nu geldt een kantoorklachtenregeling, die - via deze algemene voorwaarden - van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht die tussen de cliënt en Advocaten van Nu wordt aangegaan. De kantoorklachtenregeling wordt op verzoek van de cliënt per e-mail toegestuurd.
 2. Advocaten van Nu en de cliënt hebben het recht om op ieder moment de opdracht schriftelijk op te zeggen. De cliënt is in dat geval gehouden alle kosten te voldoen aan Advocaten van Nu voor de tot op het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, en eventuele overige kosten te vergoeden. Een opdracht kan niet met terugwerkende kracht worden beëindigd.
 3. Indien een dossier is afgewikkeld, wordt dat dossier zeven jaar bewaard. Na zeven jaar wordt het dossier vernietigd tenzij de cliënt voorafgaand aan  de verstrijkdatum schriftelijk heeft aangegeven het dossier te willen ontvangen.
 4. De bepalingen van een overeenkomst en de algemene voorwaarden waarvan het de bedoeling is dat deze van kracht blijven na afloop van de opdracht c.q. overeenkomst, zullen logischerwijs ook na afloop van de opdracht c.q. overeenkomst op partijen van toepassing blijven.
 5. De cliënt kan Advocaten van Nu verzoeken om een kantoorgadget (zo lang de voorraad strekt) waarbij geldt dat er per cliënt/contactpersoon/bedrijf maximaal 1 exemplaar wordt verstrekt, uitzonderingen daargelaten.
 6. Alle aanspraken van de cliënt jegens Advocaten van Nu (op welke grond dan ook) vervallen in ieder geval na 1 jaar nadat de cliënt bekend is geworden met dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van deze aanspraken.
 7. Op alle opdrachten c.q. overeenkomsten en eventuele rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en is enkel de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.
 8. Advocaten van Nu is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van  gewijzigde algemene voorwaarden zijn deze per onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe en lopende opdrachten.
 9. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Advocaten van Nu (www.advocatenvannu.com).

 

 

Einde

 

Actueel blijven

We houden je graag up-to-date in ons actualiteiten centrum

AVN actueel

Heb je een vraag?

We helpen je graag om de situatie te verduidelijken

Stel een vraag

© 2024 Advocaten van Nu