Het arbeidsrecht is van groot praktisch belang in bijna ieders leven. Het regelt de verhouding tussen een werkgever en werknemer en omvat een veelvoud aan regelgeving die bovendien veelvuldig aan verandering onderhevig is.

Wij treden niet alleen op voor werkgevers, bestuurders en ondernemingsraden, maar ook individuele werknemers en ambtenaren staan wij graag bij op alle arbeidsrechtelijke terreinen. Hieronder een greep uit onze expertisegebieden waarmee we u mogelijk van dienst kunnen zijn.

Subexpertises

Cao

Nog altijd hebben veel werknemers direct of indirect te maken met een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Het is alleen niet altijd eenvoudig te beoordelen of er een cao van toepassing is. Daarnaast bestaat er vaak discussie over de uitleg van individuele bepalingen van de cao. Een verkeerde uitleg kan verstrekkende gevolgen hebben. Hiervoor is vaak specialistische, juridische kennis nodig.

Arbeidsongeschiktheid/ziekte

Langdurige ziekte zorgt vaak ook voor de nodige spanning in de arbeidsrelatie. Vragen als, welke invloed heeft de werkgever op het (herstel)proces, wat als de bedrijfsarts of UWV het volgens u verkeerd ziet en wat moet u doen als een der partijen niet of onvoldoende meewerkt aan de (vrij vergaande) re-integratieverplichtingen, komen dan vaak aan bod. Voor het antwoord op dergelijke vragen is het verstandig om tijdig een gespecialiseerd advocaat in te schakelen. Wij werken bovendien samen met gerenommeerde bedrijfsartsen om vastgelopen trajecten weer vlot te trekken. Bij ons bent u dan ook aan het goede adres.

Hoger beroep

Sinds de invoering van de WWZ is hoger beroep mogelijk tegen een uitspraak van de kantonrechter over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In hoger beroep kan bijvoorbeeld worden bepaald dat er (on)terecht is ontbonden, dat de arbeidsovereenkomst moet worden hersteld of dat er een billijke vergoeding wordt toegekend. Procederen in hoger beroep is een vak apart. Niet veel (rechtsbijstand)juristen hebben daar veel ervaring in. Wij gelukkig wel. Dus hebt u een beschikking van de kantonrechter waar u het niet mee eens bent, neem dan contact met ons op voor een beoordeling van de kansen in hoger beroep en/of het voeren van de procedure. Bij ons bent u verzekerd van hoogwaardige advisering en ondersteuning. 

Overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap

Bij de overdracht van een (failliet) bedrijf(sonderdeel) komen meerdere arbeidsrechtelijke aspecten aan bod. Wie van het personeel kan of moet er worden overgenomen en wat zijn daarvan de gevolgen, bijvoorbeeld voor wat betreft contractduur, omvang en vergoeding? Indien sprake is van een zogenoemde overgang van onderneming, dan gaat het betreffende personeel automatisch over naar de overnemende partij. Over weinig onderwerpen heeft het Europees Hof zich zo vaak moeten buigen. Dat geeft aan hoe complex deze materie is. Het is dan ook raadzaam om tijdig contact met ons op te nemen.

Reorganisatie/collectief ontslag

Wanneer sprake is van bedrijfseconomische redenen (zoals bijvoorbeeld bedrijfssluiting, herstructurering en financiële noodzaak), kunnen arbeidsovereenkomsten worden gewijzigd of na verkregen toestemming van het UWV worden opgezegd indien de werkgever ook heeft voldaan aan zijn herplaatsingsplicht. Bij collectief ontslag geldt een specifieke procedure. In dat geval dienen bijvoorbeeld ook de vakbonden tijdig te worden betrokken. Het zal u niet verbazen dat hier met regelmaat discussie over ontstaat. Bij ons bent u verzekerd van hoogwaardige advisering en ondersteuning. We hebben jarenlange ervaring op het terrein van collectief ontslag en reorganisaties en we genieten een uitstekende reputatie. 

Ambtenaren

Ambtenaren hebben nog altijd een andere rechtspositie dan ‘gewone’ werknemers. Door jarenlange ervaring als adviseur van overheden en ambtenaren is ook het ambtenarenrecht voor ons meer dan bekend terrein.

Voor meer informatie klik hier

Concurrentie- en relatiebedingen

Om hun bedrijfsbelang te beschermen kunnen werkgevers een zogenoemd concurrentie- en/of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst opnemen. Daarmee worden werknemers behoorlijk beperkt in hun vrije arbeidskeuze. Daarom bestaan er de nodige waarborgen: zo is het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet toegestaan. Daarnaast kan een -op zich- geldig concurrentiebeding door wijzigingen in de arbeidsrelatie alsnog zijn geldigheid verliezen. Ten slotte kan ook de rechter het beding (geheel of gedeeltelijk) vernietigen of een vergoeding aan werknemer toekennen. Om uw rechten te waarborgen en belangen goed over het voetlicht te brengen is vaak specialistische, juridische kennis nodig.

Bestuurder / statutair directeur

Een bestuurder heeft een bijzondere, maar ook complexe rechtspositie waaraan zowel arbeidsrechtelijke als vennootschapsrechtelijk aspecten zitten. Niet alleen aan de benoeming en het ontslag kleven haken en ogen. Hoe zit het bijvoorbeeld met het vaststellen van de beloning, topinkomens (WNT) en bestuursaansprakelijkheid (intern/extern)? Zowel als aandeelhouder of commissaris, maar ook als bestuurder bent u bij ons verzekerd van hoogwaardige advisering en ondersteuning bij al deze en dergelijke vraagstukken over de rechtspositie van de statutair directeur. 

Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Dat er tussen werkgever en werknemer een bepaalde functie en salaris is overeengekomen, wil niet zeggen dat die nooit gewijzigd kunnen worden. Wel is het zo dat het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden niet eenvoudig is. Afhankelijk van de omstandigheden kan de werkgever een beroep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding, goed werknemerschap, de redelijkheid en billijkheid of onvoorziene omstandigheden. Afhankelijk van de grond waarop de werkgever zich beroept, gelden bovendien specifieke toetsingscriteria die niet alleen volgen uit de wet, maar ook uit de rechtspraak. 

Contracten

Hoe ziet de ideale arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht eruit? Hoewel er tegenwoordig prachtige modellen en standaarden op internet te vinden zijn, wil dat niet zeggen dat die de lading altijd volledig dekken. We raden u daarom aan om een van onze vele modellen te gebruiken of om uw contract door ons te laten controleren. Wij kunnen hem screenen en (waar nodig) aanpassen aan de actuele wetgeving en wensen.

Flexibele arbeidsrelaties

Uitzenden, detacheren en payrolling is een vak apart. We zijn vergaand gespecialiseerd in de ABU-/NBBU cao oftewel de cao voor uitzendkrachten en staan al geruime tijd diverse uitzend- en payroll ondernemingen bij tegen bijvoorbeeld de SNCU, FNV en de Inspectie SZW.

Voor meer informatie klik hier

Medezeggenschap

Medezeggenschap betekent het uitoefenen van invloed op de (arbeids)omstandigheden en arbeidsrelatie in een organisatie door werknemers of andere direct betrokkenen. De meest bekende vorm is de ondernemingsraad. Goed contact en overleg tussen medezeggenschapsorgaan en bestuurder zijn hierbij essentieel. En dit is nu juist waarom u ook voor deze specialisatie bij Advocaten van Nu moet zijn.

Voor meer informatie klik hier

Ontslag

Of u nu niet tevreden bent over de samenwerking, sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie of indien er een andere reden is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bij ons bent u aan het goede adres. Wij kunnen van begin tot eind van toegevoegde waarde voor u zijn. Denk daarbij onder meer aan dossieropbouw tot en met de ontslagprocedure en/of een regeling/vaststellingsovereenkomst. Ook indien er al een ontslag (op staande voet) heeft plaatsgevonden, kunnen we behulpzaam zijn bij het voeren van verweer en bij het indienen van een zelfstandig verzoek.

Privacy (op de werkvloer)

In iedere fase van een arbeidsrelatie spelen er belangrijke privacyvraagstukken waarmee u rekening moet houden. Denk bijvoorbeeld aan het screenen van een sollicitant, het bijhouden van personeelsgegevens, het versturen (en controleren) van e-mails, cameratoezicht, kopie ID, en bij ontslag na een (bedrijfsrecherche)onderzoek. Bij al deze verwerkingen van persoonsgegevens moet worden voldaan aan privacyregelgeving.

Voor meer informatie klik hier

© 2024 Advocaten van Nu