Mag ik even het adres van uw werknemers?

Wat te doen als u door de wederpartij wordt gevraagd om van twee van uw medewerkers de geboortedata en adresgegevens te verstrekken zodat deze werknemers kunnen worden opgeroepen als getuigen? Mag/moet u die gegevens dan verstrekken?

Mag ik even het adres van uw werknemers?

Blog van AVN

04 dec 2020

Bovenstaande vraag is recent beantwoord door de rechter. Wat was er aan de hand in deze vrij uitzonderlijke zaak? Het ging hier het om een partij die meerdere getuigen wilde laten horen, maar van twee niet achter hun adres kon komen waardoor ze niet konden worden opgeroepen. Daarom verzocht eiser de wederpartij, waar de twee getuigen voorheen werkzaam waren, om inzage in de salarissecificaties c.q. de adresgegevens en geboortedata. 

Inbreuk privacy en gerechtvaardigd belang?

De rechtbank stelt voorop dat het verstrekken van de gevraagde gegevens een inbreuk op de privacy vormt. Bij de beantwoording van de vraag of de werkgever niettemin inzage en afschrift moet verschaffen, moet o.a. artikel 6 AVG worden betrokken waarin kort gezegd is bepaald dat persoonsgegevens mogen worden verwerkt indien eiser daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, tenzij de belangen van de betrokkene zwaarder wegen. De betreffende gegevens (adressen en geboortedata) zijn volgens de rechter voor eiser noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk het bewijs van zijn stellingen door middel van getuigen. Volgens de rechtbank is het voor het kunnen oproepen van getuigen begrijpelijkerwijs voldoende om over de namen, adressen en geboortedata te beschikken. De overige op de salarisspecificaties vermelde gegevens zijn niet noodzakelijk en mogen hoe dan ook niet worden verstrekt. 

Individuele zwaarwegende belangen en de vrees voor intimidatie

Maar wegen de belangen van de betrokken (ex-)werknemers dan niet zwaarder? Volgens werkgever was dat het geval. Zij voerde in dit verband aan dat de veiligheid in het geding is, omdat niet kon worden uitgesloten dat eiser zou proberen om hen na verkrijging van de persoonsgegevens te intimideren. De rechtbank overweegt dat werkgever de vrees voor intimatie van getuigen door eiser onvoldoende heeft onderbouwd, maar ook ten overvloede dat deze bezwaren van werkgever mogelijk worden ondervangen doordat de rechtbank zal bepalen dat de gevraagde gegevens alleen aan de advocaat van eiser mogen worden verstrekt. Ten slotte vindt de rechtbank het van belang dat het in dit geval niet gaat om bijzondere persoonsgegevens. De inbreuk op de privacy is bovendien niet zwaarder dan in het geval de gegevens door de advocaat van eiser zonder tussenkomst van werkgever zouden worden opgevraagd in de Basisregistratie Personen. 

Conclusie

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het verstrekken van de gevraagde gegevens weliswaar een inbreuk vormt op de privacy, maar dat die inbreuk onder de hiervoor genoemde omstandigheden niet zwaar genoeg is om het verzoek af te wijzen. De vordering van eiser is daarom toegewezen, in die zin dat werkgever aan de advocaat van eiser de salarisspecificaties dient te verstrekken, waaruit enkel hun namen, adresgegevens en geboortedata blijken. Voor het overige moet werkgever de salarisspecificaties onleesbaar maken. Wilt u de gehele uitspraak nog eens nalezen, klik dan hier

Privacy op de werkvloer

Als u dit interessant vindt, dan zijn wellicht ook de volgende artikelen voor u de moeite waard om te lezen:

Privacy op het werk gaat niet alleen over het verstrekken van gegevens aan derden. In iedere fase van een arbeidsrelatie spelen er belangrijke privacyvraagstukken waarmee u rekening moet houden. Denk bijvoorbeeld aan het screenen van een sollicitant, het bijhouden van personeelsgegevens (bij ziekte), het versturen (en controleren) van e-mails, cameratoezicht, kopie ID etc. Maar ook bijvoorbeeld in geval van ontslag na een onderzoek. Wij kunnen helpen om te voldoen aan de complexe privacyregelgeving en met u meedenken in praktische oplossingen over o.a. de volgende vraagstukken:

  • Controle op de werkvloer
  • Implementatie AVG
  • Cameratoezicht
  • Vastleggen gezondheidsgegevens
  • Bedrijfsrecherche
  • Fraude en diefstal onderzoek
  • De scheidslijn tussen werk- en privéleven

Meer weten?

Heb je een korte vraag of wil je even overleggen? Bij ons staat de meter niet standaard aan. Dus neem gerust contact op. Op die manier kan je probleem snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij service van Nu. 

Blog van AVN

04 dec 2020

© 2024 Advocaten van Nu