Inhoudingsverbod en doorbetaling zorgverzekeringspremie

In het verleden heb ik mij meerdere malen kritisch uitgesproken over het beleid van de Inspectie SZW. Zie bijvoorbeeld mijn blog in verband met de brandbrief aan Minister Asscher en mijn blog over de evident onjuiste uitleg van de Inspectie SZW van artikel 7:632 BW. Zo nu en dan is de Inspectie SZW wel goed bezig en wordt er op een praktische manier met problemen in de praktijk omgegaan en dat mag benoemd worden!

Inhoudingsverbod en doorbetaling zorgverzekeringspremie

Blog van AVN

23 jun 2017

Inhouding zorgverzekeringpremie na onbetaald verlof?

Wat speelt er in de praktijk? Op basis van de uitzonderingen op het inhoudingsverbod mag met een machtiging de nominale premie voor de zorgverzekering worden ingehouden op minimumloon van de werknemer. In de flexbranche komt het in de praktijk vaak voor dat arbeidsmigranten/uitzendkrachten enkele weken terug naar het land van herkomst gaan en in dat kader onbetaald verlof opnemen. Na het onbetaald verlof komt de uitzendkracht weer terug naar Nederland en worden de werkzaamheden hervat. De vraag is of het mogelijk is om in de week dat de werkzaamheden weer worden hervat, de reeds betaalde zorgverzekeringspremie over de weken van onbetaald verlof alsnog mogen worden ingehouden. Op basis van de wet is dit strikt genomen niet toegestaan. Bij de Inspectie SZW heb ik echter aangekaart dat een strikte handhaving in dit kader ertoe zal leiden dat in dat soort gevallen de uitzendonderneming de premie niet meer zal betalen (er kan immers niet worden ingehouden) zodat de uitzendkracht onverzekerd rondloopt. Een gedoogbeleid in dit kader zou dan ook de voorkeur verdienen. 

Op mijn e-mail is door de Inspectie SZW als volgt gereageerd:

"Beste David,

Hier is inderdaad naar gekeken. Excuses voor de late reactie. We hebben, ook na overleg met de Inspectie, besloten dat dit is toegestaan.

Strikt genomen zou het o.b.v. de tekst van artikel 2b Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag niet mogen. In de Beleidsregel WML, waarin wordt aangegeven hoe de Inspectie handhaaft en beboet, zal echter worden opgenomen dat er in gevallen zoals in jouw mail geen boete wordt opgelegd. Uiteraard indien aan de overige vereisten om te mogen inhouden is voldaan".

Conclusie

De Inspectie SZW hanteert een gedoogbeleid in de gevallen dat de zorgverzekeringspremie die op enig moment niet kon worden ingehouden - vanwege bijvoorbeeld onbetaald verlof - op een later moment alsnog wordt ingehouden op het minimumloon. Voor de praktijk lijkt mij dit een zeer goed uitgangspunt. Biedt dit wellicht ook kansen voor het inhouden van de huisvestingskosten in soortgelijke gevallen? In een volgende blog zullen wij hier nader aandacht aan besteden.

Blog van AVN

23 jun 2017

© 2024 Advocaten van Nu