Valentijn op het werk

Valentijnsdag! Op deze dag van de liefde staan wij stil bij een aantal arbeidsrechtelijke uitspraken waaruit blijkt dat liefde op de werkvloer niet altijd even rooskleurig is....

Valentijn op het werk

Blog van AVN

14 feb 2024

In 2018 schreven wij deze blog over liefde op de werkvloer. Tijd voor een update met recente rechtspraak.

Verzwijgen van relatie met collega

In 2022 werd een werknemer van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ontslagen na het verzwijgen van haar relatie met een collega. De DJI diende een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te (laten) ontbinden. Binnen de organisatie van de DJI geldt namelijk een gedragscode op grond waarvan een werknemer een (affectieve) privérelatie met een collega moet melden bij zijn of haar leidinggevende. Dat heeft de werknemer nagelaten. Ook nadat zij meermaals was gevraagd naar het bestaan van een relatie met de collega bleef werknemer liegen. De kantonrechter (en later ook het gerechtshof) stelde de DJI in het gelijk. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens verwijtbaar handelen van de werknemer. Volgens het gerechtshof had werknemer moeten weten dat aan DJI-medewerkers op het gebied van integriteit en betrouwbaarheid hoge eisen worden gesteld gezien het bijzondere karakter en de risico’s van het werken binnen een penitentiaire inrichting. Door geen openheid van zaken te geven over de relatie met haar collega en door op verschillende momenten daarover onjuiste informatie te verstrekken,  heeft zij zodanig verwijtbaar gehandeld dat van de DJI niet kon worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Het gerechtshof hechtte daarbij veel waarde aan het feit dat binnen de DJI een gedragscode bestond waarin regels waren opgenomen over relaties op de werkvloer.

Billijke vergoeding na relatiebreuk

In 2023 werd een werkgever door de rechtbank Rotterdam tot betaling van een billijke vergoeding van € 5.000,- veroordeeld, nadat de (affectieve) relatie tussen de werkgever en de werknemer was beëindigd. De werknemer was in november 2022 bij werkgever in dienst getreden. Vanaf het moment van indiensttreding had de werknemer geen salaris ontvangen. Al snel ontstonden tussen werknemer en werkgever spanningen waardoor hun affectieve relatie in april 2023 eindigde. Volgens de kantonrechter is vast komen te staan dat de vertrouwensbasis is komen te vervallen en niet aannemelijk is dat deze nog terug zal keren. De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer werd uiteindelijk door de kantonrechter ontbonden wegens het bestaan van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever werd veroordeeld tot betaling van het achterstallig loon (vanaf november 2022), de transitievergoeding en de billijke vergoeding van € 5.000,- bruto.

Echtscheidingsperikelen

Ook als de liefde is bekoeld, kan dit reden zijn voor een ontslag. De arbeidsovereenkomst van een werknemer werd door de kantonrechter ontbonden nadat de echtscheiding tussen de werknemer en de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van de werkgever de nodige effecten had (gehad) op de arbeidsrelatie. Volgens het gerechtshof gaat het hierbij om de vraag of de privéproblemen tussen de werknemer en de DGA zodanig zijn, dat deze doorwerken in de arbeidsovereenkomst én of die doorwerking zodanig is, dat dit moet leiden tot een einde van de arbeidsovereenkomst. Het gerechtshof overwoog dat vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap van een werkgever in beginsel wordt verlangd dat er serieuze pogingen worden ondernomen om te komen tot verbetering van de relatie met een werknemer (zoals bijvoorbeeld mediation). In dit geval was het gerechtshof echter van oordeel dat dit niet van de werkgever gevergd kan of hoeft te worden, omdat de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever/DGA niet als een reguliere werkgever/werknemer relatie is te beschouwen. De vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen moet eindigen, kan daarom niet los worden gezien van de problemen in de privérelatie tussen werknemer en de DGA. De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever/DGA en de werknemer werd daarom ontbonden zonder toekenning van een billijke vergoeding.

Conclusie

Liefde op de werkvloer kan dus tot onwenselijke situaties leiden voor de werkgever. Dat maakt echter niet dat een werknemer zomaar kan worden ontslagen zodra hij of zij een relatie heeft met een collega. Zoals ook uit de uitspraak over de DJI-medewerker blijkt, is het veelal aan te bevelen om een protocol, gedragscode of regels hierover te formuleren. Dit kan een werkgever namelijk meer mogelijkheden geven om in te grijpen als de (affectieve) relatie tussen collega’s onwenselijke gevolgen met zich meebrengt (zie over dit onderwerp ook onze eerdere blog).

Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

Blog van AVN

14 feb 2024

© 2024 Advocaten van Nu