Proeftijd weetjes

Er wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid een proeftijd overeen te komen. In deze blog zetten we daarom de proeftijd weer eens in het zonnetje door het delen van een aantal belangrijke weetjes over het proeftijdbeding. Doe er je voordeel mee!

Proeftijd weetjes

Blog van AVN

07 mei 2024

Een proeftijd geeft u als werkgever de gelegenheid een beeld te krijgen van onder andere de geschiktheid van de werknemer voor de overeengekomen werkzaamheden zonder direct voor een langere periode aan elkaar gebonden te zijn. Blijkt tijdens de proeftijd dat een werknemer niet over de juiste vaardigheden beschikt, dan kan de arbeidsovereenkomst op een eenvoudige manier worden beëindigd. Om deze reden wordt er nog steeds veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid een proeftijd overeen te komen. In deze blog zetten we daarom de proeftijd weer eens in het zonnetje door het delen van een aantal belangrijke weetjes over het proeftijdbeding. Doe er je voordeel mee!

 1. Het overeenkomen van een proeftijd is niet verplicht. Het overeenkomen van een proeftijd is een onderhandelingsitem tussen de werkgever en de werknemer.
 2. Een proeftijd moet schriftelijk overeengekomen worden voor aanvang van de arbeidsovereenkomst. Een mondeling overeengekomen proeftijd is dus niet geldig.
 3. De proeftijd moet voor de werkgever en de werknemer gelijk zijn, het is dus niet toegestaan ten behoeve van de werkgever een langere proeftijd op te nemen dan ten behoeve van de werknemer.
 4. Een proeftijd kan alleen worden afgesproken bij arbeidsovereenkomsten met een duur langer dan zes maanden.  
 5. De duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten voor een langere duur dan zes maanden, maar korter dan twee jaar, dan mag de proeftijd maximaal één maand zijn. Wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten van 24 maanden of langer is het mogelijk een proeftijd van twee maanden overeen te komen. Wordt er een arbeidsovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd, dan mag daarin een proeftijd van twee maanden overeengekomen worden.
 6. Een proeftijd die niet schriftelijk overeen is gekomen, die niet voor de werkgever en de werknemer gelijk is, die is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden of korter of een proeftijd die te lang is, is niet geldig.
 7. Ook een werknemer kan tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst opzeggen.
 8. Tijdens de proeftijd kan op elk moment en met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst worden opgezegd.
 9. De opzegging moet de andere partij tijdens de proeftijd hebben bereikt. Wacht dus beter niet tot de laatste dag van de proeftijd.
 10. Bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd hoeft de werknemer de reden van de opzegging niet te melden. De werkgever is op zijn beurt alleen verplicht een schriftelijke opgave te doen van de reden van opzegging wanneer de werknemer daar om vraagt.
 11. Tijdens de proeftijd zijn verschillende opzegverboden niet van toepassing. Zo is het verbod de arbeidsovereenkomst op te zeggen tijdens ziekte en tijdens zwangerschap niet van toepassing. Let op: aan de opzegging moet dan wel een andere reden dan de zwangerschap of de arbeidsongeschiktheid ten grondslag liggen. Er mag dus wel opgezegd worden tijdens de zwangerschap en de ziekte, maar niet vanwege de zwangerschap of de ziekte.
 12. Ook wanneer de proeftijd voldoet aan alle vereisten kan een beroep op de proeftijd onrechtmatig zijn. Van een onrechtmatig beroep op de proeftijd kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer wordt opgezegd in strijd met een discriminatieverbod. Bijvoorbeeld zwangerschap of vanwege een chrionische ziekte. Wanneer de werkgever misbruik maakt van zijn bevoegdheid bij een beroep op het proeftijdbeding kan tevens sprake zijn van een onrechtmatige opzegging.
 13. Alleen bij uitzondering is het toegestaan dat partijen die al eerder een arbeidsovereenkomst hebben gesloten een tweede keer een proeftijd overeenkomen. Dat kan alleen wanneer de werknemer een wezenlijk andere functie is gaan verrichten waarvoor wezenlijk andere vaardigheden noodzakelijk zijn en die andere verantwoordelijkheden bevat als de eerder door de werknemer uitgeoefende functie.
 14. Ook wanneer de werknemer eerder als uitzendkracht bij de werkgever heeft gewerkt, geldt de regel van punt 13.
 15. Een werkgever is ook bij een proeftijdontslag een transitievergoeding verschuldigd. Vanwege de beperkte duur van de arbeidsovereenkomst zal het hierbij niet gaan om hoge bedragen.

Wil je meer weten over het proeftijd ontslag? Lees onze eerdere blog  hierover.

Vragen?

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om even contact met een van onze advocaten op te nemen. Wij denken graag met je mee.

Blog van AVN

07 mei 2024

© 2024 Advocaten van Nu