Hoe moet je de waarde van een vakantiedag eigenlijk berekenen?

Er wordt vaak nauwelijks aandacht besteed aan de waarde van een vakantiedag of -uur, waardoor er bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst geregeld discussie over ontstaat.

Hoe moet je de waarde van een vakantiedag eigenlijk berekenen?

Blog van AVN

14 sep 2020

Veelvuldig worden er tussen werkgevers en werknemers onderling afspraken gemaakt over de (gevolgen van de) beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bijna even zo vaak worden daarbij ook afspraken gemaakt over de uitbetaling van het aantal eventueel niet-genoten vakantiedagen. Daarbij is echter vaak nauwelijks aandacht voor de waarde van een vakantiedag of -uur, waardoor er nadien toch nog discussie ontstaat tussen partijen over de hoogte van de uitbetaling. 

Wat staat er eigenlijk in de wet hierover?

Op grond van de wet heeft de werknemer 'bij het einde van de arbeidsovereenkomst in geval van resterende, niet genoten, verlofuren recht op een uitkering in geld tot een bedrag van het loon over een tijdvak overeenkomend met de aanspraak'. Wat? Dat is -ook na 3 keer lezen- erg vaag! De Hoge Raad heeft voormelde zin gelukkig enigszins verduidelijkt en geoordeeld dat hieronder het gehele overeengekomen loon moet worden begrepen, inclusief de emolumenten zoals vakantiebijslag en dertiende maand.

Bonus, provisie en/of een winstuitkering?

Onder loon moet worden verstaan de vergoeding door de werkgever aan de werknemer verschuldigd ter zake van de bedongen arbeid. Maar vallen daar dan ook bonussen etc. onder? Dat ook provisies en winstaandelen tot het normale loon behoren, is eveneens al lang geleden door de Hoge Raad beslist. Alleen indien het zou gaan om een incidentele, niet-verplichte uitkering van de kant van de werkgever en de vergoeding meer het karakter zou hebben van een gratificatie, zou je daar mogelijk anders over kunnen oordelen. 

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft nogmaals geoordeeld dat ook een jaarlijks toegekende bonus, ook indien die niet is gerelateerd aan een persoonlijke target van de werknemer, valt onder het 'overeengekomen loon' en behoort tot het vakantieloon.

Pensioenpremie?

Sommig rechters menen op grond van voormelde ruime uitleg van het loonbegrip, dat ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie behoort tot het overeengekomen loon en dus meegenomen zou moeten worden bij de berekening van de waarde van een vakantiedag. Het werkgeversdeel van de pensioenpremie die voldaan wordt aan het (bedrijfs)pensioenfonds, is aldus het Hof echter een betaling aan een derde en is geen vergoeding die die de werkgever aan de werknemers is verschuldigd en valt dus niet onder het vakantieloon.

Conclusie

Het normale loon, dat had moeten worden doorbetaald tijdens de jaarlijkse vakantie met behoud van loon, is bepalend voor de berekening van de financiële vergoeding voor de aan het einde van arbeidsverhouding niet-opgenomen vakantie-uren. Daar hoort vakantiegeld, een 13e maand, een structurele winstuitkering of provisie en een structurele bonus dus ook bij.

Meer lezen/weten over vakantie(dagen)?

Wijsheid van Nu

Indien u periodiek op de hoogte gehouden wil worden van arbeidsrechtelijke actualiteiten en andere "Wijsheden van Nu", schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Blog van AVN

14 sep 2020

© 2024 Advocaten van Nu