De vakantie is voorbij, maar die ene werknemer is nog niet terug

De vakantie is (bijna) voorbij, maar dan meldt een medewerker zich vanaf zijn vakantieadres ziek. Je voelde dit bovendien al aankomen. Herkenbaar? Wat nu?

De vakantie is voorbij, maar die ene werknemer is nog niet terug

Blog van AVN

18 aug 2019

Het komt helaas ieder jaar voor. Het gaat bovendien vaak om werknemers waarvan je het al had verwacht. De vraag is wat je tegen een dergelijke (gevoelsmatig onterechte) ziekmelding kunt doen.

Verzuimreglement

Hoezeer ik ook van oordeel ben dat, ook zonder specifieke regels met vermelding van sanctie, een werknemer moet weten dat het zonder toestemming verlengen van de vakantie en een onterechte ziekmelding niet is toegestaan, geef ik hierbij toch een advies: Stel een verzuimreglement op!

Het is namelijk niet zo ingewikkeld om bij reglement vast te leggen wat wel en niet is toegestaan en wat de sanctie op overtreding is. Zet het dus op papier en breng het onder de aandacht. Het gezegde ‘een gewaarschuwd mens telt voor twee’, geldt niet voor niets. Uit rechtspraak volgt bovendien dat eventuele onduidelijkheden vaak voor rekening en risico van jou als werkgever komen.

Belangrijke regels

Enkele controlevoorschriften voor in het buitenland zouden, los van de meldings- en bereikbaarheidsplicht, bijvoorbeeld kunnen zijn:

  • Werknemer dient zich per omgaande onder behandeling van een arts te stellen en moet dat ook kunnen aantonen; 
  • Werknemer dient tevens de bevoegde instantie in het buitenland (lokale 'UWV') op de hoogte te stellen, daarvoor bereikbaar te zijn en zich desgevraagd ook daardoor te laten controleren;
  • Werknemer keert, als zijn fysieke toestand het toelaat, zo snel mogelijk terug naar Nederland. Indien werknemer op medische gronden nog niet kan terugkeren, dan dient hij ook daarvan bewijs te overleggen;
  • Werknemer neemt bij terugkeer in Nederland zo snel mogelijk contact op met werkgever en de arbodienst;
  • Werknemer is verplicht om, uiterlijk bij terugkeer in Nederland of desgevraagd zoveel eerder, aan de arbodienst een verklaring van een arts te overleggen, met daarin opgenomen de eerste dag van arbeidsongeschiktheid en de reden van de arbeidsongeschiktheid;
  • Als bewijs van het voorgaande geldt alleen een officiële verklaring van een (bedrijfs)arts in de Nederlandse of Engelse taal. Desnoods zorgt werknemer voor een gewaarmerkte vertaling.

Aparte regels voor buitenlandse werknemers

Voor werknemers die echter in het buitenland wonen en tijdens hun vakantie terug naar hun familie gaan, geldt een belangrijke uitzondering. Indien een in het buitenland wonende werknemer voor vakantie terug naar zijn woonland gaat en zich aldaar ziek meldt, dan moet je er namelijk rekening mee houden dat deze werknemer niet verplicht is om op het spreekuur van de bedrijfsarts in Nederland te komen.

Het is uiteraard wel mogelijk (alleen kostbaar) om je Nederlandse bedrijfsarts naar het betreffende land te sturen of om zelf een lokale bedrijfsarts in te schakelen indien je daar meer vertrouwen in hebt. Een alternatief is het inschakelen van het ‘UVW’ van het betreffende land. Je kan namelijk contractueel wel afspraken dat de buitenlandse werknemer zich door een lokale verzekeringsarts laat controleren.  

Aanvullende #TipvanTon

Naast het vastleggen van regels is het verstandig om goed contact te onderhouden met je bedrijfsarts en deze voorafgaand aan een (telefonische) controle te informeren over je twijfels van de ziekmelding. Indien het niet de eerste keer is of indien je bijvoorbeeld die derde vakantieweek wegens drukte hebt geweigerd, is dat waardevolle informatie. Zonder een dergelijk vooroverleg sta je met 2-0 achter.

Ontslag (op staande voet)?

Hoewel het niet is uitgesloten, is ontslag (op staande voet) na een dubieuze ziekmelding niet direct aan te raden. Het is in veel gevallen verstandiger (eerst) het loon stop te zetten of op te schorten. In een ontslagprocedure wegens niet of onvoldoende meewerken aan re-integratie heb je bovendien ook een deskundigenoordeel van het UWV nodig. Grijp dus niet te snel naar het ultimum remedium van ontslag.

Opschorten of stopzetten van loon?

Als je (nog) niet gaat voor ontslag, zet je dan het loon stop? Omdat er een pijnlijk verschil bestaat tussen het stopzetten en het opschorten van de loonbetaling aan werknemers die zich hebben ziek gemeld, verwijs ik je graag naar dit artikel waarin wordt uitgelegd dat een verkeerde maatregel, de werkgever duur kan komen te staan.

Conclusie

Een onterechte ziekmelding in het buitenland kan je niet helemaal voorkomen, maar met goede controlevoorschriften, duidelijke sancties en een goede bedrijfsarts, sta je als werkgever niet met lege handen. Wil je meer weten over je controle- en/of sanctiemogelijkheden of bijvoorbeeld antwoord krijgen op veel gestelde vragen? Klik dan hier.

Wijsheid van Nu?

Indien je periodiek op de hoogte gehouden wilt worden van arbeidsrechtelijke actualiteiten en andere 'Wijsheden van Nu', schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. 

Blog van AVN

18 aug 2019

© 2024 Advocaten van Nu