Wet arbeid vreemdelingen: bezwaar maken loont!

Het komt met regelmaat voor dat de Inspectie SZW bij werkgevers op de stoep staat om, onder meer, te controleren of er gewerkt wordt met vreemdelingen waarvoor een werkvergunning nodig is. Ook bij mijn cliënt was dit recent aan de orde en zij kreeg een hoge boete. We maakten bezwaar en dat bleek succesvol.

Wet arbeid vreemdelingen: bezwaar maken loont!

03 nov 2022

De feiten

Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kan de Inspectie op grond van artikel 15a bij een werkgever vorderen om binnen 48 uur de identiteitsdocumenten van medewerkers te verstrekken. In juni 2021 kreeg mijn cliënt van de Inspectie een dergelijke vordering. Volgens de Inspectie waren er bij cliënt vier medewerkers aan het werk geweest waarvan niet duidelijk was wat hun identiteit was. Cliënt was in deze kwestie de inlener en nam direct contact op met het uitzendbureau waar deze medewerkers destijds formeel in dienst waren. Mijn cliënt was niet gerechtigd om een kopie van het ID-bewijs van uitzendkrachten in haar administratie op te nemen. Immers, een organisatie mag uitsluitend een kopie of scan van iemands identiteitsbewijs maken als de organisatie daartoe wettelijk verplicht is. Deze verplichting is er niet: een inlener heeft geen wettelijke plicht om een kopie ID-bewijs van een uitzendkracht te bewaren. Het uitzendbureau in deze kwestie had haar zaken echter niet op orde en kon aan mijn cliënt niet tijdig een kopie van de identiteitsdocumenten verstrekken. En zo werd aan mijn cliënt een boete opgelegd van € 32.000.

Bezwaar

Namens cliënt heb ik bezwaar gemaakt en onder meer aangevoerd dat mijn cliënt simpelweg niet aan de vordering van artikel 15a Wav kon voldoen. Niet alleen mocht mijn cliënt geen identiteitsdocumenten in haar administratie opnemen; ook was zij volledig afhankelijk van het uitzendbureau. Daarnaast is in bezwaar aangevoerd dat cliënt in zijn geheel niet verwijtbaar was. Zij heeft er alles aan gedaan om tijdig aan de vordering te voldoen en daarbij ook druk uitgeoefend op het uitzendbureau. Ook is in bezwaar aangevoerd dat cliënt een vordering ontving om binnen 48 uur de ID-bewijzen te overleggen, terwijl het verzoek gebaseerd was op een onderzoek dat al geruime tijd gaande was. Voor de Inspectie was al enige tijd duidelijk dat het uitzendbureau de administratie niet op orde had en zij had dan ook de inlener kunnen waarschuwen, zodat er meer tijd geweest was om de identiteitsdocumenten boven tafel te krijgen. Cliënt had dan ook in bezwaar aangevoerd dat, voor zover er terecht een boete was opgelegd, deze boete gematigd diende te worden in verband met het ontbreken van verwijtbaarheid, althans in ieder geval in verband met verminderde verwijtbaarheid.

Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State juli 2022

En toen gebeurde er iets waar iedere advocaat van droomt. Een week voordat de hoorzitting plaats zou vinden in deze kwestie deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een zeer belangrijke uitspraak. In de kwestie die aan de afdeling was voorgelegd ging het eveneens om een boete op grond van de Wav, en wel om precies te zijn artikel 2 en artikel 15a. In de uitspraak oordeelt de Afdeling dat de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2017 ten onrechte geen onderscheid maakt tussen opzet, grove schuld en normale verwijtbaarheid bij het vaststellen van een toepasselijk boetenormbedrag. De Afdeling is van oordeel dat de mate waarin de overtreding aan de overtreder kan worden verweten wezenlijk anders is in gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld, normale verwijtbaarheid of verminderde verwijtbaarheid en dat dit vertaald moet worden naar een differentiatie van de boetehoogte. De Afdeling oordeelt dan ook dat de Beleidsregel 2017 in zoverre onredelijke is.

De Afdeling ziet aanleiding om zelf een differentiatie te maken naar mate van verwijtbaarheid inclusief passend percentage van het boetebedrag. De Afdeling neemt bij de afstemming van de boete op het punt van verwijtbaarheid 100% van het boetenormbedrag als uitgangspunt indien een overtreding van de Wav opzettelijk is overtreden en 75% van dat bedrag indien sprake is van grove schuld bij de overtreder. Is geen sprake van opzet of grove schuld, dat wil zeggen er is sprake van normale verwijtbaarheid, dan is 50% van het boetebedrag een passend uitgangspunt en bij verminderde verwijtbaarheid is dat 25% van de boetenormbedrag.

Terug naar de kwestie

Met deze uitspraak in de hand heb ik snel een aanvullend bezwaarschrift ingediend en dat heeft effect gehad. De Minister oordeelde dat in de specifieke kwestie van mijn cliënt sprake was van verminderde verwijtbaarheid en de boete gematigd tot 25% van het boetenormbedrag In plaats van € 32.000 kreeg mijn cliënt een boete van € 8.000. Volgens de Minister was het van belang dat de Inspecteurs al veel eerder bekend waren geweest met de kwestie en met de genoemde medewerkers en hun nationaliteiten. Verder achtte de Minister het van belang dat mijn cliënt na ontvangst van de vordering direct contact met de uitlener had opgenomen. Mijn cliënt was zelf niet in staat om de arbeidskrachten te achterhalen, nu deze al langere tijd niet meer voor mijn cliënt werkten. Mijn cliënt heeft er vervolgens alles aan gedaan, aldus de Minister, om de betreffende documenten te verkrijgen van de uitlener. Al deze omstandigheden bij elkaar maakten dat sprake was van verminderde verwijtbaarheid.

Conclusie

Wanneer u te maken krijgt met een boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen loont het dus om goed te kijken of een beroep gedaan kan worden op de uitspraak van de afdeling van juli 2022 om zo een flinke matiging van de boete te krijgen. Daar waar eerst eigenlijk geen differentiatie in verwijtbaarheid was en dus geen differentiatie in de hoogte van de boete (het was eigenlijk altijd alles of niets), is daar nu echt een verandering in gekomen en daarvan bleek al direct in de kwestie die bij mijn cliënt speelde en waarbij we het geluk hadden dat de afdeling nog vlak voor de hoorzitting de hiervoor genoemde belangwekkende uitspraak heeft gedaan.

Heeft u te maken met een dergelijke kwestie, neem dan gerust contact met ons op.

03 nov 2022

© 2024 Advocaten van Nu