Verstrijken vervaltermijn, toch transitievergoeding

Een werkgever die het “piepbeleid” voert dat de transitievergoeding bij einde dienstverband standaard niet wordt betaald tenzij de werknemer er een beroep op doet, kreeg van het Hof Den Haag flink de deksel op zijn neus.

Verstrijken vervaltermijn, toch transitievergoeding

Blog van AVN

25 sep 2019

Feiten

In de zaak die speelde bij het Gerechtshof Den Haag ging het om een werknemer die al geruime tijd in dienst was bij Kwik Fit Nederland B.V. In december 2015 heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opgezegd per 1 juli 2016 vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Aan deze opzegging lag een ontslagvergunning van het UWV ten grondslag. De werkgever heeft de transitievergoeding, waar de werknemer wettelijk gezien wel recht op had, niet uitbetaald. Veel later vordert de werknemer om de werkgever te veroordelen om een transitievergoeding te betalen. De Kantonrechter heeft de transitie toegewezen. De werkgever gaat in hoger beroep en stelt daar dat de vervaltermijn op 1 oktober 2016 was verstreken en dat de werknemer dus te laat was. Werknemer stelt dat het beroep op de vervaltermijn in dit geval onaanvaardbaar is.

Hof

Naar het oordeel van het Hof staat vast dat de werknemer in beginsel recht had op een transitievergoeding. Ook over de hoogte was tussen partijen geen discussie. Werknemer heeft in augustus 2016 nog geprobeerd telefonisch contact te krijgen met de werkgever en heeft een maand later ook nog schriftelijk om opheldering gevraagd over het niet uitbetalen van de transitievergoeding. Weliswaar heeft de werkgever erkend deze vraag te hebben ontvangen, maar zij heeft geen reactie aan de werknemer gestuurd. Pas op 11 oktober 2016, na het verstrijken van de vervaltermijn, reageert de werkgever. Naar het oordeel van het Hof hoefde de werknemer er geen rekening mee hoefde te houden dat de transitievergoeding niet aan hem betaald zou worden, zeker niet nu ten tijde van de arbeidsongeschiktheid de werkgever nog aan heeft gegeven dat recht bestaat op een transitievergoeding. Pas na het verstrijken van een vervaltermijn heeft de werkgever klaarblijkelijk een ander standpunt ingenomen ten aanzien van het uitbetalen van de transitievergoeding. Dit valt de werkgever aan te rekenen, aldus het Hof. Dat werknemer over juridische bijstand beschikte, maakt dit alles niet anders. Het Hof is dan ook van oordeel dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is aan het ongebruikt verstrijken van een vervaltermijn de conclusie te verbinden dat de werknemer de betaling van de transitievergoeding niet meer zou kunnen verzoeken.

Opvallend is nog dat het Hof ten overvloede overweegt dat tijdens de zitting gebleken is dat Kwik Fit het beleid heeft, uit competitieve overwegingen, om na einde dienstverband nooit uit eigener beweging over te gaan tot betaling van de transitievergoeding. Naar het oordeel van het Hof is dit in strijd met de wettelijke bepaling over de transitievergoeding en tevens in strijd met goed werkgeverschap. De vervaltermijn is bedoeld om onenigheid over de transitievergoeding op korte termijn te doen beslechten maar niet om, waar deze onenigheid te niet is, te speculeren op het ongebruikt verstrijken van die termijn om te trachten aan de werkgever rustende verplichting te ontkomen. Het Hof kent dus aan de werknemer de transitievergoeding toe.

Advies

Bovenstaande uitspraak maakt duidelijk dat het beleid om pas bij “piepen” een transitievergoeding te betalen, door een rechter niet gewaardeerd zal worden. De transitievergoeding is immers een wettelijk recht van een werknemer, op grond waarvan de werkgever gehouden is – zonder dat de werknemer erom vraagt – de transitievergoeding uit te betalen. Wel is het van belang om te beoordelen of er kosten gemaakt zijn die wellicht op de transitievergoeding in mindering gebracht kunnen worden. Een werkgever hoeft immers niet en een transitievergoeding en nog (aanzienlijke) kosten voor de werknemer te betalen. Het verdient dan ook aanbeveling deze kosten goed in kaart te brengen en hierover overeenstemming met de werknemer te bereiken.

Meer weten?

Heb je een korte vraag of wil je even overleggen? Bij ons staat de meter niet standaard aan. Dus neem gerust contact op. Op die manier kan je probleem snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij service van Nu.

Lees ook onze eerdere blog over de transitievergoeding die gaat over het berekenen van een transitievergoeding op basis van loon voor of na uitruil.

Wijsheid van Nu?

Indien je periodiek op de hoogte gehouden wilt worden van arbeidsrechtelijke actualiteiten en andere 'Wijsheden van Nu', schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. 

 

Blog van AVN

25 sep 2019

© 2024 Advocaten van Nu