Re-integratieverplichtingen tijdens corona

De laatste tijd krijgen wij steeds vaker van werkgevers de vraag of tijdens de Corona-crisis de re-integratie door moet lopen.

Re-integratieverplichtingen tijdens corona

Blog van AVN

22 sep 2020

Bij veel werkgevers werken de werknemers op grote schaal nog thuis. En daarnaast is niet zelden sprake van een verslechterde financiële situatie. Deze aspecten roepen de vraag op: hoe toetst het UWV de re-integratie in tijden van Corona?

Werkwijzer Poortwachter

Zoals bekend heeft een zieke werknemer 104 weken recht op doorbetaling van het salaris. Werkgever en werknemer moeten zich in deze periode inspannen om de werknemer weer te re-integreren. De verplichtingen voor werkgevers en werknemers tijdens deze re-integratie staan onder meer beschreven in de Wet verbetering Poortwachter en de werkwijzer. Wanneer de werknemer na 104 weken niet gere-integreerd is (in eigen of aangepast werk), dan zal het UWV de re-integratie inspanningen beoordelen. Heeft de werkgever onvoldoende gedaan, dan zal aan de werkgever een loonsanctie van maximaal 52 weken worden opgelegd.

Kort gezegd beoordeelt het UWV in de eerste plaats of sprake is van een bevredigend resultaat. Is daar geen sprake van, dan beoordeelt het UWV vervolgens of er een deugdelijke grond is voor het feit dat het bevredigend resultaat niet is bereikt. Wilt u meer weten over de Nieuwe Werkwijzer Poortwachter, lees dan ons eerdere nieuwsbericht “Nieuwe Werkwijzer Poortwachter”.

Addendum Werkwijzer Poortwachter

Heel Nederland stond vanaf medio 2020 in verband met de Corona-crisis op z’n kop. Bedrijven gingen dicht, werknemers gingen thuiswerken en overal moest afstand bewaard worden. Het UWV heeft op grond daarvan een addendum opgesteld bij de Werkwijzer Poortwachter. De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19 maken, aldus het UWV, dat dit ook van invloed moet zijn op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgever. In het addendum heeft het UWV specifiek beschreven hoe re-integratie inspanningen tijdens de Corona-crisis worden getoetst.

Maatwerk

Uitgangspunt van de beoordeling van de re-integratie is nog steeds de Werkwijzer Poortwachter. Als uit die beoordeling volgt dat er onvoldoende inspanningen zijn geleverd, zal er rekening worden gehouden met de overheidsmaatregelen die genomen zijn in het kader van de COVID-19 situatie. Het UWV zal in dat geval maatwerk gaan leveren. Wat houdt dit maatwerk precies in?

De werkgever zal moeten beschrijven hoe de situatie in zijn bedrijf als gevolg van COVID-19 van invloed is geweest op het re-integratieproces of het herstel van de werknemer. Op grond hiervan moet een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld die de plausibiliteit beoordeelt en vast moet stellen of er voldoende argumenten zijn om een deugdelijke grond aan te nemen. Indien er bijvoorbeeld documenten niet meegestuurd zijn of niet volledig ingevuld zijn, zal beoordeeld worden of deze documenten ontbreken vanwege de maatregelen in het kader van COVID-19 en of dit dan ook acceptabel is. Dit kan zo zijn wanneer op de stukken is uitgelegd waarom deze niet volledig zijn ingevuld of wanneer in de begeleidende brief wordt uitgelegd waarom bepaalde documenten ontbreken. Het UWV benadrukt dat bij dit alles van belang is om de aandacht te houden voor de positie van de werknemer.

Beoordeling re-integratieverslag

In principe hanteert het UWV bij de beoordeling van het re-integratieverslag het ongewijzigd beleid dat informatie ook elektronisch uitgewisseld kan worden. Indien termijnen worden overschreden, als gevolg van COVID-19, dan kan het UWV enige coulance toepassen. Verder zullen veel medische beoordelingen op afstand plaatsvinden. Daarbij geeft het UWV aan dat zodra er weer fysieke spreekuren mogelijk zijn, deze weer zullen plaatsvinden indien nodig voor de specifieke situatie.

Deugdelijke grond

In verband met COVID-19 kunnen er nieuwe situaties worden benoemd die mogelijk een deugdelijke grond kunnen opleveren. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand zijn als het passend werk fysiek niet uitgevoerd kan worden bijvoorbeeld door wegvallen van werkaanbod bij werkgever of het niet kunnen realiseren van voldoende ondersteuning op de werkplek door een opgelegde COVID-19 maatregel. In het addendum geeft het UWV specifiek een aantal voorbeelden wanneer er in ieder geval geen sprake is van een deugdelijke grond. Een voorbeeld hiervan is dreigende betalingsonmacht door COVID-19. Volgens het UWV zijn er verschillende overheidsregelingen (onder andere de NOW-regeling) waarbij de werkgever wordt gecompenseerd. (Wilt u hier meer informatie over, zie onder andere ons laatste nieuwsbericht over de NOW 3.0.

Advies

Wij adviseren werkgevers die te maken hebben met re-integratietrajecten die eventueel bemoeilijkt worden door de COVID-19 maatregelen het addendum bij de Werkwijzer Poortwachter goed te lezen. Let daarbij op dat het UWV steeds rekening zal blijven houden met eventuele wijzigingen van deze maatregelen. Bij wijzigingen zal het UWV mogelijk het addendum weer aanpassen. Wij wijzen werkgevers erop dat het UWV steeds maatwerk zal leveren en per situatie zal beoordelen wat in redelijkheid verwacht mag worden van een werkgever.

Mochten hier vragen over zijn, dan kan er vanzelfsprekend contact met ons worden opgenomen. Wij helpen u dan graag verder.

 

Blog van AVN

22 sep 2020

© 2024 Advocaten van Nu