Oh nee, een verhaalsanctie van het UWV

Een medewerker meldt zich, na een opgelopen conflict, ziek. Zijn arbeidsovereenkomst eindigt over een paar maanden echter hoe dan ook van rechtswege. De werkgever besluit daarom geen tijd en energie meer te steken in de re-integratie en oplossing van het conflict en betaalt alleen het loon door, terwijl de werknemer de resterende looptijd van het contract thuis zit. Herkenbaar? Het is in ieder geval niet zonder risico.

Oh nee, een verhaalsanctie van het UWV

Blog van Ton Hendriks

19 jan 2019

Re-integratieverplichtingen bij tijdelijke contracten

Ook indien de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer binnen afzienbare tijd van rechtswege eindigt, heeft de werkgever re-integratieverplichtingen. Indien de werkgever op de laatste dag van het dienstverband niet aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan, dan kan het UWV haar namelijk een verhaalsanctie Ziektewet (ZW) opleggen.

De verhaalsanctie ZW

Wanneer vaststaat dat werkgever in gebreke is gebleven bij het opstellen van het re-integratieverslag of bij de re-integratie-inspanningen zelf, dan wordt de door UWV uit te keren ZW-uitkering verhaald op de werkgever. Deze verhaalsanctie berust op het Besluit verhaal ziekengeld (art. 39a, lid 1 ZW). Het tijdvak waarover UWV de ZW-uitkering verhaalt, wordt afgestemd op de periode waarin onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht.

Ook bij een arbeidsconflict?

Bij lang niet alle arbeidsconflicten is ook sprake van arbeidsongeschiktheid, maar indien de bedrijfsarts bijv. adviseert om het conflict op te lossen, al dan niet met inschakeling van een deskundige derde, dan is het meer dan raadzaam om daar wat mee te doen. Recent heeft de centrale Raad van Beroep (CRvB) in een vergelijkbaar geval namelijk geoordeeld dat de betreffende werkgever, door niets met het advies van de bedrijfsarts te doen, niet aan zijn verplichtingen had voldaan met een verhaalsanctie als gevolg.

Let op! Dat de bedrijfsarts aanvankelijk meende dat de werknemer niet ziek was, ontsloeg werkgever niet van haar eigen verantwoordelijkheid op dit punt. Bovendien heeft de bedrijfsarts het niet bij het bedoelde standpunt gelaten, maar daarbij tevens het genoemde re-integratie-advies gegeven, dat door werkgever is genegeerd. Aan het bovenstaande doet niet af dat in dit geval sprake was van een arbeidsconflict. De werkgever in kwestie heeft zich nog beroepen op de nog resterende korte duur van de arbeidsverhouding in relatie tot de hoge kosten van een mediationtraject, maar ook dat argument snijdt geen hout, aldus de Raad.

Tip van Ton

Ook indien het dienstverband van een zieke werknemer binnenkort (> 6 weken) eindigt hebben partijen re-integratieverplichtingen. Denk daar niet te makkelijk over. Zelfs in geval van een arbeidsconflict, waarbij later alsnog wordt aangenomen dat de werknemer arbeidsongeschikt is, dient de werkgever moeite te doen om het conflict op te lossen. Denk je dat het wel los zal lopen, maar maakt werknemer alsnog aanspraak op een ZW-uitkering? Denk dan aan de titel 'Oh nee, een verhaalsanctie van het UWV'!

Blog van Ton Hendriks

19 jan 2019

© 2024 Advocaten van Nu