Niet langer wakker liggen van een slapend dienstverband

Nu de compensatieregeling voor werkgevers, die een transitievergoeding hebben betaald voor werknemers die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen, op 1 april 2020 in werking treedt, hoeft u niet langer wakker te liggen van slapende dienstverbanden. We leggen u graag uit waarom.

Niet langer wakker liggen van een slapend dienstverband

Blog van AVN

01 mrt 2019

Slapende dienstverbanden

Indien u nog niet bekend bent met slapende dienstverbanden verwijzen wij u ten eerste naar het artikel: 5 zaken die u als werkgever moet weten over slapende dienstverbanden. Onderhavig blog borduurt daarop voort en informeert u over de compensatiewet voor het al dan niet in standhouden van dergelijke slapende dienstverbanden.

Compensatieregeling

In de praktijk blijken veel werknemers geconfronteerd te worden met een slapende arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte, omdat de werkgever dat contract niet wenst te beëindigen teneinde de transitievergoeding niet te betalen. Met de compensatieregeling zal hieraan naar alle verwachting een einde komen. De wet regelt compensatie voor werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald voor werknemers die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen sinds 1 juli 2015. Uit de nadere details volgt onder meer dat:

  • deze regeling in werking zal treden op 1 april 2020;
  • de regeling met terugwerkende kracht geldt. Bij alle arbeidsovereenkomsten die na 1 juli 2015 zijn beëindigd kan dan compensatie worden verkregen. De aanvraag voor deze oudere gevallen dient wel uiterlijk 30 september 2020 ingediend te zijn.
  • de compensatie niet meer zal bedragen dan het bedrag dat de werkgever bij opzegging na twee jaar ziekte verschuldigd zou zijn;
  • daarnaast ook de aftrekbare kosten kunnen worden gecompenseerd; en dat
  • er geen onderscheid wordt gemaakt in de wijze van beëindiging. Dus zowel bij opzegging na toestemming UWV als bij beëindiging met wederzijds goedvinden, kan de werkgever worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding. 

Inmiddels is de nadere Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. Daarin staan onder meer de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

U moet er bovendien rekening mee houden dat de opbouw doorloopt gedurende de periode dat u een slapend dienstverband in standhoudt. Indien het slapende dienstverband na bijvoorbeeld 4 jaar alsnog wordt beëindigd, bent u dus een hogere vergoeding verschuldigd dan wordt gecompenseerd. Gelet op de voorgestelde verlaging van de opbouw bij lange dienstverbanden kan het niettemin financieel aantrekkelijk zijn om bepaalde dienstverbanden (voorlopig nog) slapend te houden.

Blog van AVN

01 mrt 2019

© 2024 Advocaten van Nu