Het mondkapje (ook) verplicht op de werkvloer?

De Corona pandemie vraagt veel van u als werkgever maar ook van uw werknemers. Mag u uw werknemers eenzijdig de instructie geven tot het dragen van een mondkapje tijdens de werkzaamheden? En wat als een van uw werknemers weigert die instructies op te volgen?

Het mondkapje (ook) verplicht op de werkvloer?

Blog van AVN

15 jan 2021

In de zomer vorig jaar publiceerden wij een blog over de destijds gewezen rechtspraak over eenzijdig door de werkgever doorgevoerde besluiten als gevolg van de corona-crisis. Inmiddels is er ook rechtspraak over de vraag of de werkgever (eenzijdig) een mondkapjesplicht mag instellen.

Het antwoord op die vraag luidde (kort gezegd) dat het instellen van een mondkapjesplicht onder het instructierecht van de werkgever valt. De werkgever mocht de redelijke instructie geven tot het dragen van een mondkapje én de werknemer was gehouden die instructie op te volgen. Nu de werknemer dat niet had gedaan, had de werkgever goede gronden om de werknemer (1) de toegang tot de werkzaamheden te ontzeggen en (2) de loondoorbetaling op te schorten.

De grote vraag is dus hoe ver het instructierecht van de werkgever reikt en of werknemers zomaar alle maatregelen in het kader van Covid-19 moeten accepteren.

Het instructierecht

Op grond van artikel 7:660 BW is de werknemer verplicht zich te houden aan instructies van de werkgever over het verrichten van de arbeid en instructies die strekken ter bevordering van de goede orde in onderneming. Deze instructies kunnen aan een individuele werknemer worden gegeven maar ook aan een groep of alle werknemers. Een belangrijke beperking is dat de instructies redelijk moeten zijn.

Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer

De werknemer vond dat de werkgever geen redelijke instructie had gegeven. Hij meende dat de werkgever met de mondkapjesplicht een ongerechtvaardigde inbreuk maakte op zijn persoonlijke levenssfeer. Bovendien vond hij het dragen van een mondkapje hinderlijk, ongemakkelijk en een risico voor zijn gezondheid.

De kantonrechter ging daar niet in mee en oordeelde dat de mondkapjesplicht die de werkgever had ingesteld een legitiem doel dient. Dat legitiem doel bestaat uit het beschermen van de werknemers door zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Ook bestaat het legitieme doel uit het beschermen van het bedrijfsbelang, gezien de loondoorbetalingsplicht die op de werkgever rust wanneer werknemers ziek worden of in quarantaine moeten. De kantonrechter weegt mee dat de werkgever als ondernemer daardoor al hard is getroffen in de huidige corona pandemie. Verder oordeelt de kantonrechter dat het dragen van een mondkapje een maatschappelijk aanvaard middel is en kan bijdragen aan de veiligheid en gezondheid gedurende de corona pandemie.

De werknemer in deze zaak had de functie van chauffeur en kwam daardoor weinig in direct contact met collega’s. Desalniettemin mocht de werkgever één lijn trekken ten aanzien van de instructie dat iedereen een mondkapje moest dragen. Wel was het de werknemer toegestaan om het mondkapje af te doen wanneer hij met de transportbus reed. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van deze werknemer was aldus beperkt.

Mondkapjesplicht als beleid voeren        

Overweegt u ook om een mondkapjesplicht in te voeren als onderdeel van uw beleid tijdens de corona pandemie? In een eerdere blog schreven wij al over de zorgplicht die u als werkgever heeft jegens uw werknemers. De instructie om een mondkapje te dragen kan een invulling zijn van die zorgplicht, zo kan uit bovengenoemde uitspraak worden afgeleid. Wel moet u rekening houden met de (individuele) belangen van de werknemers. Een werknemer kan bijvoorbeeld medische of psychologische redenen hebben op grond waarvan hij/zij een mondkapje niet kan dragen. Ook zal het verplichten van een mondkapje niet in alle gevallen een redelijke instructie zijn.

Vragen? Vragen!

Herkent u zich in bovenstaande situatie, of heeft u een andere vraag, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee over welke instructies u kunt geven om te zorgen oor een veilige werkomgeving.  Het staat of valt met een goede onderbouwing en daar kunnen wij u mogelijk mee helpen, en dat doen we graag.

Blog van AVN

15 jan 2021

© 2024 Advocaten van Nu