Dienstjaren als ambtenaar tellen niet mee voor transitievergoeding

Nog iets meer dan één jaar en dan zal de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) naar alle waarschijnlijkheid in werking treden. Voor veel ambtenaren betekent dit dat vanaf genoemde datum het “normale” arbeidsrecht op hen van toepassing zal zijn. Voor deze ambtenaren zal niet langer sprake zijn van een eenzijdige aanstelling maar van een arbeidsovereenkomst. En, anders dan in het ambtenarenrecht, zal voor deze ambtenaren ook een transitievergoeding gaan gelden. Telt voor de berekening die vergoeding het aantal dienstjaren als ambtenaar mee? Recent oordeelde de rechtbank Limburg dat het antwoord op deze vraag ontkennend is.

Dienstjaren als ambtenaar tellen niet mee voor transitievergoeding

Blog van AVN

01 nov 2018

De werknemer in de Limburgse kwestie was in eerste instantie werkzaam als ambtenaar van het Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg. In 1998 is een aantal Limburgse gemeenten een samenwerkingsverband aangegaan, waarbij de afspraak gemaakt is dat het samenwerkingsverband de werknemers van het Streekgewest in dienst zal nemen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat de voor de werknemers negatieve verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden bij het Streekgewest en het samenwerkingsverband gecompenseerd zullen worden. De werknemer in kwestie is op 1 juli 1999 bij het samenwerkingsverband in dienst getreden. Op basis van bedrijfseconomische gronden verzoekt de werkgever in 2018 een ontslagvergunning bij het UWV. Wanneer het UWV toestemming weigert omdat de werknemer arbeidsongeschikt is, verzoekt de werkgever ontbinding bij de kantonrechter.
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Vervolgens komt de vraag naar voren: wat is de hoogte van de aan de werknemer toekomende transitievergoeding? De kantonrechter oordeelt dat voor de hoogte van de transitievergoeding uitsluitend de periode van 1 juli 1999 tot 1 december 2018 (datum einde dienstverband) in aanmerking moet worden genomen. De dienstjaren die de werknemer als ambtenaar werkzaam is geweest, tellen niet mee, nu enerzijds geen sprake is van overgang van onderneming en ook geen sprake is van opvolgend werkgeverschap. De kantonrechter wijst er daarbij op dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de overgang van het Streekgewest naar het samenwerkingsverband destijds al waren gecompenseerd en dat dit tevens een reden vormt om bij de berekening van de transitievergoeding geen rekening te houden met de aanstelling als ambtenaar.
Goed nieuws dus voor overheidswerkgevers, met name in het licht van de aankomende Wnra. Alhoewel de uitspraak van de rechtbank Limburg niet in lijn is met eerdere rechtspraken over dit onderwerp, kan ik niet anders dan de kantonrechter gelijk geven dat op basis van de relevante wettelijke bepalingen de dienstjaren als ambtenaar niet meetellen bij de berekening van de transitievergoeding. De regelgeving omtrent overgang van onderneming gaat immers niet op. Deze regelgeving is enkel van toepassing op werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. En ook is geen sprake van opvolgend werkgeverschap, nu de wet letterlijk spreekt over “één of meer voorgaande arbeidsovereenkomsten”. Van een arbeidsovereenkomst is strikt genomen geen sprake als gewerkt wordt op basis van een ambtelijke aanstelling.
Met het oog op de komst van de Wnra verwacht ik over dit onderwerp nog wel een aardige discussie de komende tijd. Wij zullen de discussie op de voet volgen.

Blog van AVN

01 nov 2018

© 2024 Advocaten van Nu