De vertrouwenspersoon; bijna heel gewoon?

Er zijn nog steeds veel werkgevers zonder beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen en zonder een vertrouwenspersoon. Gaat daar op korte termijn verandering in komen?

De vertrouwenspersoon; bijna heel gewoon?

Blog van AVN

22 dec 2021

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen bieden niet alleen een luisterend oor aan slachtoffers van seksuele intimidatie. Zij kunen ook een belangrijke rol spelen bij meldingen over misstanden, pesten en discriminatie op de werkvloer.

Verplicht?

Werkgevers zijn volgens de Arbowet wel verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoals onder meer geweld, discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie en een te hoge werkdruk. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en dat uiteraard ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn, maar is (nog) niet wettelijk verplicht. In toenemende mate worden werkgevers ook door rechters aangesproken als er geen beleid is opgesteld en géén vertrouwenspersoon is aangesteld. Het is dan ook raadzaam om hier wel aandacht aan te besteden.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

De vertrouwenspersoon is er voor zaken als eerste opvang van medewerkers, hulp en advies en doorverwijzing naar andere instanties. Ook adviseert en ondersteunt hij of zij leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag. Werkgevers kunnen, na instemming van de OR, kiezen voor een interne, maar desgewenst ook voor een externe vertrouwenspersoon.

Gedragscode voor vertrouwenspersonen

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) heeft voor haar leden een uitgebreide en zeer goed bruikbare (openbaar beschikbare) Gedragscode opgesteld. Deze gedragscode dient zowel als informatievoorziening voor werknemers als voor werkgevers en kan in sommige gevallen ook worden gebruikt voor het toetsen van de wijze waarop de vertrouwenspersoon zijn taak uitoefent. Doe er je voordeel mee!

Rechtsbescherming van vertrouwenspersonen

Naast melders worden ook helpers, zoals vertrouwenspersonen, beschermd door de Europese Klokkenluidersrichtlijn. De Wet bescherming klokkenluiders is weliswaar nog niet in werking getreden, maar voor publieke werkgevers gelden de vereisten uit deze Europese richtlijn vanaf 17 december 2021 al wel rechtstreeks. Voor meer informatie hierover en de meest gestelde vragen, verwijzen we je graag naar de webpagina hierover van het Huis voor klokkenluiders.

Meer informatie?

Heb je vragen over het opstellen of implementeren van beleid op het gebied van PSA, neem dan contact met ons op. Voor meer algemene informatie en of artikelen verwijzen we graag naar onze 'wijsheid van nu' pagina.

Blog van AVN

22 dec 2021

© 2024 Advocaten van Nu