Nieuwe ABU-CAO

De tekst van de nieuwe ABU-CAO is bekend en hier te downloaden: http://www.advocatenvannu.nl/File/20171105_ABU-CAO.pdf. We kenden de wijzigingen al op hoofdlijnen uit het Principe-akkoord, maar nu is dus ook de volledige tekst van de CAO bekendgemaakt. De CAO treedt in werking op 5 november 2017, maar sommige wijzigingen gaan pas in per 1 januari , 1 februari of 1 april 2018.

Nieuwe ABU-CAO

Blog van AVN

03 nov 2017

De belangrijkste wijzigingen voor uitzendondernemers op een rij:

1. Informatie en vaststelling inlenersbeloning

Procedure vaststelling inlenerbeloning: De uitzendonderneming moet voorzien in een proces waarmee zij zich ervan verzekert dat de inlenersbeloning correct wordt vastgesteld. Het (tijdig) opvragen en documenteren van de informatie van de inlener hierover wordt dus nog belangrijker.
Informatievoorziening aan de uitzendkracht: er is in artikel 20 lid vastgelegd welke 14 elementen over de terbeschikkingstelling schriftelijk moeten worden bevestigd aan de uitzendkracht. Voor veel uitzendondernemers zullen dat geen erg verrassende elementen zijn, maar veelal elementen die al worden vastgelegd in de uitzendbevestiging. Juist de gevolgen die met de nieuwe CAO eraan worden verbonden als men (bepaald)de elementen niet heeft bevestigd, zullen verstrekkender zijn voor uitzendondernemers (zie volgende punt).
Inlenersbeloning en terugwerkende kracht. Nu is het zo dat de inlenersbeloning alleen met terugwerkende kracht wordt gewijzigd als (1) er spake is van opzet of kennelijk misbruik. Vanaf 1 februari 2018 kan de inlenersbeloning ook met terugwerkende kracht wijzigen als (2) de uitzendonderneming zich niet aantoonbaar heeft ingespannen voor het correct vaststellen van de inlenersbeloning (de hierboven genoemde procedure) of als (3) niet alle in het artikel genoemde 11 van de 14 elementen over de terbeschikkingstelling zijn bevestigd aan de uitzendkracht.
Deze wijzigingen gaan in per 1 februari 2018, dus het is verstandig om voor die tijd te (laten) controleren of de uitzendbevestiging en procedure vaststellings inlenersbeloning voldoet aan de nieuwe eisen!

2. Vakantie

Per 1 januari 2018 wordt de vakantie-aanspraak per maand verhoogd naar 16 2/3 uren (= 25 vakantiedagen per jaar).
3. ADV

Er wordt meer helderheid gegeven over de berekeningsmethodiek van ADV-compensatie (Bijlage II, inwerkingstreding 1 april 2018).
4. Boetes

Verrekening van boetes met het loon mag alleen bij justitiële en bestuurlijke boetes. Let op; deze bepaling uit de CAO doet niets af aan het verbod op verrekening met het wettelijk minimumloon (dus niet onder WML verrekenen).
5. Beschikbaarheid en exclusiviteit

Uitzendkrachten mogen bij een andere werkgever werk aanvaarden, behalve als de uitzendkracht heeft doorgegeven beschikbaar te zijn en hij/zij al is ingepland (er al duidelijkheid is over de dag(en), (verwachte) tijdstip(pen) en het (verwachte) aantal uren per week).
Bij een uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting (dus sowieso in Fase B en C) kan de uitzenkracht de beschikbaarheid wijzigen, maar de opgegeven beschikbaarheid moet wel toereikend blijven om de overeengekomen arbeidsduur te werken.

Blog van AVN

03 nov 2017

© 2024 Advocaten van Nu