Nietige afspraak tussen payrollbedrijf en opdrachtgever

De Rechtbank Noord-Nederland heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat de tussen een payrollbedrijf en een opdrachtgever gemaakte afspraak, dat er geen vakantiedagen en/of vakantiegeld zal worden opgebouwd, strekt tot benadeling van de werknemers van een payrollbedrijf. Naar het oordeel van de Rechtbank is deze afspraak nietig, nu de afspraak in strijd is met de goede zeden. Lees hieronder hoe belangrijk het maken van correcte afspraken is.

Nietige afspraak tussen payrollbedrijf en opdrachtgever

Nieuws van Suzan de Lange

28 mrt 2019

Feiten

De feiten waren als volgt. Factory4Work is een payrollbedrijf. Cantina Mexicana exploiteert een restaurant in Groningen. Voor zover hier van belang gaat het in deze kwestie om payrollmedewerkers die ter beschikking zijn gesteld aan Cantina Mexicana. Tussen partijen geldt een mantelovereenkomst en een aanvulling hierop. Deze zijn per 1 juli 2011 geëindigd. In 2012 en 2013 hebben 33 werknemers van Factory4Work aanspraak gemaakt op onder meer uitbetaling van de door hen opgebouwde, maar niet genoten vakantiedagen. Factory4Work is overgegaan tot uitbetaling. Factory4Work heeft vervolgens Cantina Mexicana gesommeerd tot betaling van de vergoeding voor het aan de 33 werknemers uitbetaalde bedrag.

In de mantelovereenkomst is onder meer overeengekomen:

  • Het tarief, dat voor opdrachtgevers is samengesteld, omvat de navolgende componenten:
    • Reserveringen, werknemers hebben recht op vakantiedagen, verlofdagen, kort verzuim, feestdagen alsmede vakantiegeld….
  • Bij beëindiging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal (…) aan de opdrachtgever de kosten van de eindafrekening met de werknemer – zoals wegens niet genoten vakantiedagen – in rekening brengen, voor zover die kosten niet reeds verdisconteerd zijn in het in rekening gebrachte tarief. 

Iets later is een aanvulling op de mantelovereenkomst overeengekomen en daarin is onder meer afgesproken:

  • Opdrachtgever kiest ervoor om geen vakantiedagen uit te keren en/of op te laten nemen. Payroll Company werkt hieraan mee en zal hiervoor geen kosten berekenen. Echter, de risico’s die hieruit voortvloeien en de bijbehorende kosten blijven voor rekening van opdrachtgever.

Oordeel

In de procedure bij de Rechtbank Noord-Holland gaat het in eerste instantie om het hiervoor geciteerde artikel in de aanvulling. Volgens de Rechtbank staat dit artikel op gespannen voet met hetgeen bepaald is in de Nederlandse wet omtrent vakantiedagen. Het gaat hier om rechten en verplichtingen die een werkgever jegens een werknemer in acht dient te nemen en waarvan niet ten nadele van de werknemers kan worden afgeweken. De tussen partijen gemaakte afspraak komt erop neer dat Factory4Work haar verplichtingen uit hoofde van deze dwingende vakantieregeling niet zal nakomen, tenzij haar werknemers naderhand zelf actie ondernemen, in welk geval Cantina Mexicana de rekening krijgt gepresenteerd.

De gemaakte afspraak strekt tot benadeling van de werknemers van Factory4Work en is daarom naar het oordeel van de Rechtbank in strijd met de goede zeden en daarom nietig. Deze grond van nietigheid betreft naar het oordeel van de Rechtbank niet alle afspraken, maar wel de afspraken die in onverbrekelijk verband met het genoemde artikel uit de aanvulling staan. Dit geldt, aldus de Rechtbank, voor de zinsnede dat “de risico’s die hieruit voortvloeien en de bijbehorende kosten voor rekening van opdrachtgever blijft”. Kortom, de Rechtbank is van mening dat de gehele bepaling nietig is en dat Factory4Work de uit te betalen vakantiedagen aan haar medewerkers niet op grond van deze betaling in rekening kan brengen bij Cantina Mexicana.

Gelukkig komt de Rechtbank Factory4Work wel tegemoet, en wel op grond van de mantelovereenkomst. Hierin is immers opgenomen dat het payrollbedrijf de kosten van de eindafrekening met de werknemer in rekening kan brengen bij de opdrachtgever. De Rechtbank is van mening dat de kosten met betrekking tot de uit te betalen vakantiedagen niet verdisconteerd zijn in het uurtarief. Aan Factory4Work wordt door de Rechtbank verzocht om een juiste en gedegen berekening nog in het geding te brengen, waarna de Rechtbank over de hoogte van de vergoeding zal oordelen.

Conclusie

Deze uitspraak maakt weer eens duidelijk dat een payrollonderneming en een opdrachtgever niet onderling afspraken kunnen maken die strekken tot benadeling van de werknemers van het payrollbedrijf. In deze uitspraak was duidelijk dat het de opdrachtgever was geweest die deze eis had neergelegd, waarmee het payrollbedrijf uiteindelijk akkoord is gegaan. Gelukkig voor het payrollbedrijf was er ook nog een afspraak over het in rekening brengen van de kosten voor de eindafrekening. Was dit niet afgesproken, dan was een en ander het payrollbedrijf duur komen te staan. Ook al was afgesproken dat de risico’s voor het niet betalen van de vakantiedagen bij de opdrachtgever zouden worden neergelegd; deze afspraak stond in dezelfde bepaling als de nietige afspraak dat er geen vakantiedagen zouden worden uitgekeerd. Om die reden kon het payrollbedrijf hier geen beroep op doen. Let dus goed op bij het maken van afspraken. Maak geen afspraken die uiteindelijk nietig geoordeeld zullen worden.

Nieuws van Suzan de Lange

28 mrt 2019

© 2023 Advocaten van Nu