LAAT GEEN GELD LIGGEN; check of een werknemer onder de no-risk-polis valt

Werkgevers zijn vaak huiverig om voormalig zieke c.q. arbeidsbeperkte werknemers in dienst te nemen. Om dat te veranderen, is de no-risk-polis in het leven geroepen. De no-risk-polis houdt in dat als een arbeidsbeperkte werknemer met een dienstverband ziek wordt, hij of zij recht heeft op ziekengeld op grond van de Ziektewet (dat wordt betaald door het UWV). De werkgever kan dat ziekengeld in mindering brengen op zijn loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, waardoor voor de werkgever het loonbetalingsrisico bij ziekte verminderd wordt. Een ander voordeel van de no-risk-polis is dat de werkgever geen hogere premie hoeft te betalen  voor de ZW of als de werknemer in de WGA komt.

LAAT GEEN GELD LIGGEN; check of een werknemer onder de no-risk-polis valt

Blog van AVN

15 feb 2019

Dat zijn best fijne voordelen voor een werkgever, dus het is goed om te weten wanneer en voor welke werknemers de polis geldt. De meest voorkomende gevallen, waarbij de no-risk-polis geldt zijn:

De werknemer heeft bij aanvang van dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ-, of WAJONG-uitkering.
De werknemer valt onder de doelgroep van de banenafspraak.
De no-risk-polis geldt meestal in de meeste gevallen 5 jaar en in sommige gevallen zelfs langer.

Wat te doen?
Zorg dat helder is wie wel en wie niet een no-risk-status heeft van de werknemers, bijvoorbeeld door:
standaard na 2 maanden (schriftelijk) te vragen aan een werknemer of hij of zij onder de no-risk-polis valt. Zet daarvoor bijvoorbeeld een herinnering in het salarissysteem, of;
stel op een standaardmoment (schriftelijk) de vraag of een werknemer onder de no-risk-polis valt, bijvoorbeeld één keer per jaar of één keer per half jaar aan alle nieuwe werknemers.

Zorg er wel voor dat er altijd twee maanden tussen de indiensttredingsdatum en de vraag over de no-risk-polis zit!
- Indien de werknemer antwoordt dat hij niet weet of hij wel of niet onder een no-risk-polis valt, vraag dan eventueel aan de werknemer om een machtiging om bij het UWV de informatie op  te vragen (daar zijn wel kosten aan verbonden, thans € 25,00).
- Als het antwoord van de werknemer ”ja” is; leg goed vast in het systeem dat er sprake is van een no-risk-status en doe de juiste melding bij het UWV indien deze werknemer zich ziekmeldt! Nadere informatie over de wijze van melden bij het UWV, is te vinden op de website van het UWV.  

Op deze manier laat je als werkgever zo min mogelijk geld liggen!

Blog van AVN

15 feb 2019

© 2024 Advocaten van Nu