Het coronavaccin: Mag u vragen en vastleggen of uw werknemer gevaccineerd is?

In dit derde deel van deze blogreeks gaan wij nader in op de vraag of u als werkgever mag vragen of uw werknemers gevaccineerd zijn en wat u in het kader van de privacy/AVG wel en niet mag registreren.

Het coronavaccin: Mag u vragen en vastleggen of uw werknemer gevaccineerd is?

Blog van AVN

21 jan 2021

In deel 1 van onze blogreeks hebben we stilgestaan bij de vraag of werknemers verplicht kunnen worden zich te laten vaccineren. In het tweede deel zijn wij ingegaan op de gevolgen voor het arbobeleid en de rol die de ondernemingsraad daarbij heeft. In dit derde en laatste deel staan we stil bij de privacy. Mag u als werkgever vragen en/of registreren of uw werknemers zijn gevaccineerd tegen Covid-19?

Verbod werkgever bij verwerking bijzondere persoonsgegevens

Wanneer u vastlegt of uw werknemer gevaccineerd is, verwerkt u een bijzonder persoonsgegeven in de zin van de privacy verordening (AVG) omdat dat gegeven iets zegt over de gezondheids- en/of medische situatie van de werknemer. Het uitgangspunt is dat het verwerken van een bijzonder persoonsgegeven verboden is. Op dit verbod is echter een beperkt aantal uitzonderingen.

Toestemming

Een van de uitzonderingsgronden betreft de situatie waarin betrokkene toestemming geeft voor het verwerken van de bijzondere gegevens. Van toestemming is alleen sprake indien de werknemer actief, ondubbelzinnig en uit vrije wil zijn/haar toestemming verleent. Daarvan is niet snel sprake. Hoewel de AVG niet uitsluit dat ook een werknemer zijn/haar toestemming uit vrije wil kan verlenen, heeft de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) al in verschillende situaties geoordeeld dat een werknemer niet geacht kan worden toestemming uit vrije wil te verlenen omdat sprake is van een afhankelijke (gezags)verhouding met de werkgever. Zo ook onlangs nog over het registreren van de temperatuur van werknemers. Toestemming van de werknemer vormt daardoor géén geldige grondslag voor de registratie van de vaccinatie (of het ontbreken daarvan).

Andere algemene uitzonderingen?

Een andere uitzondering in de AVG is de situatie waarin het verwerken noodzakelijk is met het oog op de uitvoering en uitoefening van de rechten en verplichtingen op grond van het arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht. Ook biedt de AVG de mogelijkheid om bijzondere gegevens te verwerken indien dat noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang of redenen van algemeen belang op het gebied op van de volksgezondheid. Om van (een van) deze uitzonderingen gebruik te mogen maken, moet er echter een wettelijke bepaling zijn op grond waarvan, in dit geval, de werkgever de gegevens omtrent het (al dan niet) gevaccineerd zijn, mag registreren. De Nederlandse wetgeving kent (in algemene zin) een dergelijke bepaling (nog) niet. Er is dus geen algemene juridische grondslag voor werkgevers om bijzondere persoonsgegevens van werknemers te verwerken.

Bijzondere gevallen en sectoren

In specifieke gevallen kunnen voor bepaalde sectoren wel al uitzonderingen gelden. Zo kan voor zorginstellingen mogelijk worden gesteld dat zij op basis van de Wet Publieke Gezondheid en/of de Regeling Tijdelijke Maatregelen Covid-19  wel al mogen registreren of (bepaalde) werknemers gevaccineerd zijn tegen corona. Het staat alleen niet letterlijk in de wet. Hierover is het laatste woord dan ook nog niet gezegd.

Conclusie

In algemene zin is het vooralsnog dus niet toegestaan om als werkgever te registreren of en zo ja welke werknemer is gevaccineerd tegen Corona. Hoewel daar ook veel voor te zeggen valt, leidt het wel tot praktische problemen en dilemma’s bij werkgevers. Ze zijn immers ook verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. De wetgever is dan ook aan zet om duidelijkheid te verschaffen en om desgewenst een algemene wettelijke uitzondering te maken op het verbod om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Op dit moment is nog niet bekend of een dergelijke uitzondering er zal komen, maar we houden u uiteraard op de hoogte.

Blogreeks “Het Coronavaccin”

Mogelijk heeft u de eerste twee delen van deze blogreeks nog niet gelezen. In deze blogreeks gaan wij uitgebreid in op diverse onderwerpen die voor werkgever en werknemer van belang zijn met betrekking tot de vaccinatie tegen het Coronavirus:

  1. Het Coronavaccin: morele plicht of arbeidsrechtelijke verplichting?
  2. Het Coronavaccin: vergeet de OR niet bij aanpassing van uw arbobeleid
  3. Het Coronavaccin: mag u vragen en vastleggen of uw werknemer gevaccineerd is?

Meer weten?

Mochten er hier nog vragen of onduidelijkheden over zijn, neem dan gerust contact met ons op. Op die manier kunnen uw problemen snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij Service van Nu.

Wijsheid van Nu

Indien u periodiek op de hoogte gehouden wil worden van arbeidsrechtelijke actualiteiten en andere "Wijsheden van Nu", schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.

 

 

Blog van AVN

21 jan 2021

© 2024 Advocaten van Nu