Grote werkgevers verplicht om inzicht te geven in zakelijke kilometers

Grote werkgevers worden vanaf 2023 verplicht om inzage te geven over de afgelegde kilometers van hun werknemers. Als de CO2-uitstoot daarmee niet genoeg omlaag gaat, dan blijft het niet bij rapporteren, maar krijgen deze werkgevers een individuele concrete norm om hun werknemers minder, slimmer en zuiniger te laten reizen.

Grote werkgevers verplicht om inzicht te geven in zakelijke kilometers

Nieuws van AVN

26 apr 2022

Klimaatakkoord

Deze aangekondige nieuwe regelgeving vloeit voort uit het klimaatakkoord en is al besproken met de werkgeversverenigingen. Meer dan de helft van de afgelegde kilometers in het personenverkeer is gerelateerd aan werk. Werkgevers hebben daarmee een belangrijke sleutel in handen om de personenmobiliteit te verduurzamen. 

Rapporteren

Met de regelgeving komt er een gezamenlijk CO2-plafond voor werkgevers met 100 of meer werknemers. In totaal gaat het om ongeveer 8.000 organisaties. Zij rapporteren vanaf 1 januari 2023 jaarlijks over de werkgebonden personenmobiliteit. Dat betreft het totaal van de door werknemers gereisde zakelijke en woon-werkkilometers.

Nog geen verplichte individuele norm

Op basis van de gerapporteerde gegevens monitort het ministerie of het gestelde reductiedoel van 1 megaton CO2 in 2030 bereikt gaat worden. Als in 2025 blijkt dat de emissies niet onder het emissieplafond zijn gebleven of als er geen sprake is van een dalende lijn in de CO2-emissie, dan treedt voor deze grote werkgevers een norm voor zakelijke mobiliteit in werking, die de CO2-uitstoot per reizigerskilometer maximeert. De onderneming kan in de periode tot 2026 zelf bepalen welke maatregelen worden getroffen om aan de emissiegrenswaarde te voldoen. 

Privacy

In de regelgeving is nadrukkelijk rekening gehouden met de privacy van werknemers. Werkgevers rapporteren geen persoonsgegevens van werknemers maar alleen jaartotalen van gereden kilometers en de gebruikte reismodaliteiten. Uiteraard moeten de werkgevers bij het verzamelen van gegevens die zijn vereist voor de rapportage voldoen aan de privacywetgeving. Veel werkgevers hebben de gevraagde informatie al voor een deel in huis, maar voor werkgevers waarvoor dit niet het geval is, faciliteert het ministerie in de instrumenten die nodig zijn om te rapporteren.

Meer informatie

Het is weliswaar nog geen wetgeving, maar de kans is groot dat hier ruim voldoende steun voor is in beide Kamers. Grote werkgevers doen er dan ook verstandig aan om op deze regelgeving voor te sorteren. Hoe eerder men hiermee bezig is, hoe groter de kans van slagen, hetgeen hard nodig is om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen. Voor meer informatie over dit voorstel verwijzen wij ten slotte graag naar de bijbehorende Kamerbrief en het Ontwerp

Nieuws van AVN

26 apr 2022

© 2024 Advocaten van Nu