Eindrapport Commissie-Borstlap

De commissie Regulering van Werk (ook wel commissie-Borstlap) presenteerde op 23 januari jl. haar eindrapport. De commissie roept op tot actie, want er is veel mis met de huidige regulering van werk en de stand van de arbeidsmarkt.

Eindrapport Commissie-Borstlap

Nieuws van AVN

30 jan 2020

Inleiding

De belangrijkste aanbeveling is dat Nederland snel moet werken aan een integraal herontwerp van de regels rondom werk op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan. Alleen op die manier worden de waarden voor werk voor iedereen op de arbeidsmarkt veiliggesteld voor de toekomst.

De commissie komt op 4 uitgangspunten voor het ontwerp van een nieuw stelsel regels:

  • Wendbaarheid
  • Duidelijkheid
  • Weerbaarheid
  • Wederkerigheid

Wendbaarheid

Ten aanzien van wendbaarheid bepleit de commissie meer ruimte voor werkgevers om functie, arbeidsplaats en werktijd in arbeidsovereenkomsten aan te passen wegens bedrijfseconomische redenen. De commissie adviseert werkgeverschap aantrekkelijker te maken door de ontslagbescherming aan te passen en de verplichtingen voor werkgevers rondom loondoorbetaling bij ziekte te verkorten tot 1 jaar. Flexibele contracten worden niet langer aangemoedigd, waarbij de commissie voorstellen doet om tijdelijk werk voortaan echt tijdelijk te laten zijn en de kosten van onzekerheid tot uitdrukking te brengen in de prijs van tijdelijk werk.

Duidelijkheid

Daar waar het gaat om duidelijkheid, adviseert de commissie om een overzichtelijker stelsel van contractvormen te creëren. Het advies van de commissie is om 3 soorten werkende te definiëren:

  • werknemers met een contract voor (on)bepaalde tijd,
  • zelfstandigen en
  • werknemers die op uitzendbasis tijdelijk werk verrichten.

Weerbaarheid

Voor meer weerbaarheid adviseert de commissie alle werkenden in staat te stellen zich te ontwikkelen en te blijven leren. Daarbij adviseert de commissie dat alle burgers al bij geboorte een individueel leer- en ontwikkelbudget krijgen dat beschikbaar is voor het verwerven van noodzakelijke kennis en vaardigheden gedurende de hele loopbaan. In de ogen van de commissie dienen alle werkenden een basale bescherming tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid te krijgen, waarbij verplichte aanvullende verzekeringen voor werknemers blijven bestaan.

Wederkerigheid

Tot slot is de commissie van oordeel dat er tot een activerend arbeidsmarktbeleid gekomen dient te worden. De commissie doelt hier op wederkerigheid, hetgeen betekent dat iedereen zich in dient te spannen om aan de slag te komen of te blijven. Indien nodig moet de overheid daarbij helpen.

Het rapport sluit af met een oproep te komen tot een bredere maatschappelijke alliantie om de arbeidsmarkt te hervormen. Het Kabinet komt hier, aldus de commissie, een regierol toe. Hoe een en ander zich verder gaat ontwikkelen, zullen wij nauwlettend in de gaten houden. 

Wijsheid van Nu

Indien u periodiek op de hoogte gehouden wil worden van arbeidsrechtelijke actualiteiten en andere "Wijsheden van Nu", schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.

 

 

 

Nieuws van AVN

30 jan 2020

© 2024 Advocaten van Nu