Bestuurders en toezichthouders opgelet. Strengere regels in aantocht

Het voorstel 'Wet bestuur en toezicht rechtspersonen' is onlangs aangenomen en treedt in 2021 in werking. Deze wet beoogt de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen niet alleen te verduidelijken, maar op sommige vlakken ook aan te scherpen.

Bestuurders en toezichthouders opgelet. Strengere regels in aantocht

Nieuws van AVN

30 nov 2020

De kern

De nieuwe wet verduidelijkt en verscherpt met name de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, stichtingen en coöperaties. Daarmee wordt meer aangesloten bij de al bestaande regels voor de naamloze en de besloten vennootschap (NV en BV). Toch heeft de wet ook gevolgen voor BV's en NV's, al zijn deze laatste niet zo spannend. De wet omvat kort gezegd de volgende regelingen: 
  1. Tegenstrijdig belang: er wordt een verplichte tegenstrijdig belang regeling ingevoerd waardoor ook bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen met een tegenstrijdig belang niet langer mogen deelnemen aan de besluitvorming.
  2. Aansprakelijkheid: de nieuwe wet geeft regels voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in geval van faillissement wegens onbehoorlijke taakvervulling.
  3. Ontslag 1: de rechter krijgt meer beoordelingsvrijheid om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan. 
  4. Ontslag 2: de stichtingbestuurder heeft niet langer separate arbeidsrechtelijke ontslagbescherming. Ontslag als bestuurder zal voortaan ook tot opzegging van de arbeidsovereenkomst leiden nu een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst niet (meer) kan worden uitgesproken. 
  5. Stemrecht: er worden regels geïntroduceerd over het stemrecht voor bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen etc.
  6. Ontstentenis en belet: er komen regels over ontstentenis en belet voor bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen etc. Daarnaast worden de bestaande regels hieromtrent voor de NV en de BV aangepast.
  7. One and two tier board: de wet introduceert ten slotte regels voor een raad van commissarissen en voor een monistisch bestuur bij alle soorten rechtspersonen.
 

Directe werking en paniek in de tent of overgangsrecht?

De wet treedt naar verwachting al in januari 2021 in werking. Hoewel de wet dan onmiddellijke werking heeft, is er op sommige onderdelen overgangsrecht geregeld. Hierdoor hoeven mogelijk niet direct alle statuten en interne regelingen te worden aangepast.

 

Meer weten?

Desgewenst kunt u hier ook zelf de hele wet lezen, maar we kunnen het ons goed voorstellen dat u uw vragen liever direct aan ons stelt. Bijvoorbeeld als u twijfels heeft over uw huidige bestuurs- of toezichthoudende rol. Neem in dat geval gerust contact met ons op. Op die manier kunnen uw problemen snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij Service van Nu.

Nieuws van AVN

30 nov 2020

© 2024 Advocaten van Nu