Expertise


Hier helpen wij u graag mee

Advocaten van Nu staan ondernemers, werkgevers, ZZP-ers en werknemers bij in alle facetten van het arbeids- en ambtenarenrecht en het ondernemerschap. Dat omvat het begin en het einde van een (arbeids)relatie en alles daar tussenin:

 

 •   Privacy

  Privacy staat hoog op de maatschappelijke agenda. Denk daarbij aan de AVG, mogelijke boetes en datalekken. Steeds meer mensen beseffen hoe kwetsbaar hun privacy is. Laat ons u adviseren over de bescherming van uw privacy of die van uw personeel of relaties. Of het nu gaat om de algehele bescherming van persoonsgegevens of om medische informatie, cameratoezicht, internet en emailcontrole, het opnemen van gesprekken of het (laten) volgen van personeel, bij ons bent u verzekerd van hoogwaardige advisering en ondersteuning bij al uw privacy vraagstukken.
   
  Vanzelfsprekend gaan we zelf ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en met die van uw en onze medewerkers. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze privacy verklaring, bekijk hier

 •   Het aannemen van werknemers
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Personeelsreglementen
  • Social media policy
  • Screening bij indiensttreding
  • Wet medische keuring
 •   De bestuurder/ werknemer
  • Opstellen contract met bestuurder (statutair directeur)
  • Begeleiden van ontslagtraject met bestuurder (opstellen uitnodiging vergadering/ advies OR/ bijwonen aandeelhoudersvergadering/ opstellen notulen/ opstellen ontslagbesluit)
  • Procedures aantasting ontslagbesluit/ ontslagvergoeding
 •   Het inhuren van zelfstandigen, ZZP-ers
  • Managementovereenkomsten
  • Overeenkomsten van opdracht
  • Overeenkomsten met freelancers
 •   Het inhuren of uitzenden van internationale krachten
  • Internationaal arbeidsrecht
  • Rechten/ verplichtingen bij internationale arbeid
 •   Uitzenden, detacheren en payrollen
  • Flexibele arbeidsrelaties, driehoeksverhoudingen (waaronder uitzenden, detachering, payrolling, doorlenen)
  • ABU-CAO en NBBU-CAO (de cao’s voor uitzendkrachten)
  • Procedures tegen de SNCU ('cao-politie' ABU-CAO en NBBU-CAO)
  • Uitzendovereenkomsten en uitzendbevestigingen
  • Inlenersbeloning vraagstukken
  • Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) vraagstukken
  • Aansprakelijkheid van inleners en opdrachtgevers
  • (voorstel) Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
 •   Contracting
  • Het opstellen van contracten en de advisering in het kader van aanneming van werk (contracting)
  • Procedures in het kader van contracting
 •   Cao’s
  • Cao-recht
  • Uitleg Cao
  • Onderzoek verplichting tot toepassing cao (werkingssfeeronderzoek)
 •   Betaling van het (minimum)loon
  • Voldoen aan Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
  • Procedures tegen de Inspectie SZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen de Arbeidsinspectie)
  • Verrekening en inhouding op het loon
  • Advisering over loon bij oproepcontracten
 •   Ziekte/ arbeidsongeschiktheid
  • Re-integratie/ Wet Verbetering Poortwachter
  • Sancties bij niet-naleving controlevoorschriften/ niet meewerken aan re-integratie/ weigeren passende arbeid te verrichten
  • Loonsancties, opgelegd door het UWV
  • Ontslagprocedures na langdurige arbeidsongeschiktheid/ veelvuldig ziekteverzuim
 •   Disfunctioneren van werknemers
  • Adviseren over en begeleiden van dossieropbouw
  • Onderhandelingstrajecten ihkv beëindiging dienstverband
  • Ontslagprocedures
 •   Reorganisaties, fusies en overnames
  • Collectief ontslag
  • Overleg vakbonden
  • Artikel 25 WOR aangelegenheden en procedures
  • Sociale plannen
  • Overgang van onderneming
  • Harmonisering arbeidsvoorwaarden
 •   WOR-procedures
  • Adviseren van Ondernemer en Ondernemingsraad over alle WOR-gerelateerde kwesties
  • Opstellen Ondernemingsraad reglementen
  • Opstellen convenanten
  • Artikel 25 WOR-procedures
  • Artikel 27 WOR-procedures
  • Procedures bij de Ondernemingskamer
 •   Ontslag
  • Individueel ontslag
  • Collectief ontslag
  • Dossieropbouw
  • Opstellen van vaststellingsovereenkomsten
 •   Concurrentiebeding, relatiebeding
  • Het opstellen van en advisering over concurrentiebedingen
  • Het opstellen van en advisering over relatiebedingen
  • Procederen over concurrentie- en relatiebedingen

Wie geïnteresseerd is, kan delen in de kennis en kunde van Advocaten van Nu. Vraag naar de mogelijkheden voor een workshop of lezing over een van de onderwerpen waar het kantoor expert in is.