Uitzonderingen op inhoudingsverbod in Ontwerpbesluit wijziging Besluit WML


16 juni 2016

Minister Asscher heeft eindelijk een voorstel gedaan voor de uitzonderingen op het inhoudingsverbod. In het Ontwerpbesluit wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag (klik hier voor de download) heeft Minister Asscher kort gezegd het volgende voorgesteld:

Huisvestingskosten

Op basis van een schriftelijke volmacht mogen de kosten voor huisvesting van het uit te betalen minimumloon worden ingehouden tot een maximum van 25% van het minimumloon.

Onder de huisvestingskosten valt de huurprijs, de kosten voor nutsvoorzieningen (mits er sprake is van een individuele meter) en de servicekosten. Als voorwaarde geldt wel dat de verhuurder een instelling is als bedoeld in artikel 19 lid 1 van de Woningwet (lees: een woningbouwvereniging) of beschikt over een huisvestingkeurmerk conform de cao zoals het SNF-certificaat uit de ABU-cao.

Zorgverzekering

Op basis van een schriftelijke volmacht mogen de kosten voor de zorgverzekering van het uit te betalen minimumloon worden ingehouden tot ten hoogste het bedrag van de geraamde gemiddelde nominale premie die een verzekerde voor de zorgverzekering betaalt. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in november door de Minister van Volksgezond, Welzijn en Sport. Voor 2016 bedraagt dit (afgerond) per kalendermaand Euro 103,58.

Ontwerpbesluit

Zoals hierboven is aangegeven betreft het een ontwerpbesluit dat Minister Asscher aan de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. Zowel de Eerste en Tweede kamer mogen zich uitspreken over het ontwerpbesluit waarna het ontwerpbesluit aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en zal worden vastgesteld.

Het is nog even afwachten hoe het een en ander er definitief uitpakt, maar het ziet er vooralsnog goed uit.

Het toestaan van de inhouding voor huisvesting op het minimumloon mits er sprake is van gecertificeerde huisvesting, is wat Advocaten van Nu betreft een goede zaak. Hiermee wordt immers gestimuleerd dat er goede en veilige huisvesting ter beschikking wordt gesteld tegen eerlijke prijzen. Ook het gehanteerde percentage van 25% lijkt goed werkbaar. Het eerder door de Inspectie SZW gehanteerde maximum van 20% bleek in de praktijk immers vaak (net) te weinig. Tot slot is het koppelen van het in te houden bedrag voor zorgverzekering aan de geraamde nominale premie een beter alternatief dan het hanteren van een maximum percentage.