Hot news! Asscher zal uitzonderingen op het inhoudingsverbod formuleren en er komt een minimumuurloon!


21 april 2016

Vandaag heeft Minister Asscher een brief verstuurd aan de Tweede Kamer die betrekking heeft op de Herziening van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). De brief is hier te downloaden.

De belangrijkste voornemens van Minister Asscher zijn:

- Er worden uitzonderingen geformuleerd op het inhoudingsverbod.

Er komen gelukkig uitzonderingen op het (toekomstige) verbod op inhoudingen op het minimumloon uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)! Er klinkt al enige tijd een roep om noodzakelijke uitzonderingen. Noodzakelijk, om misstanden, huisjesmelkerij, schijnconstructies en uitbuiting tegen te gaan.

Minister Asscher heeft nu in de brief aangekondigd dat hij voornemens is om uitzonderingen te maken op het verbod op inhoudingen voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering. Zoals verwacht zullen wel voorwaarden verbonden worden aan de uitzonderingen, zoals (1) het hanteren van een maximum bedrag of percentage van het wettelijk minimumloon en (2) kwaliteitseisen aan huisvesting.

De uitzonderingen en de voorwaarden moeten uiteraard nog worden uitgewerkt. De datum van inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen op het minimumloon is uitgesteld tot 1 januari 2017, zodat werkgevers – nadat de voorwaarden bekend zijn geworden – zich kunnen voorbereiden op de wijzigingen.

- Er komt eindelijk een wettelijk minimumuurloon.

Nu geldt dat de hoogte van het minimumloon afhankelijk is van de normale arbeidsduur binnen de sector. Kort gezegd dient het minimum weekloon gedeeld te worden door de normale arbeidsduur om voor die specifieke situatie het "minimum uurloon" te bepalen. In de praktijk is de normale arbeidsduur doorgaans 36, 38 of 40 uur. Vaak is het echter niet even duidelijk wat nu de geldende normale arbeidsduur is en leidt deze systematiek tot de nodige complicaties. Het wettelijk vastleggen van een minimumuurloon is dan ook toe te juichen!

- Ook bij afspraken over stukloon krijgen werknemers altijd het minimumuurloon.

Nu geldt dat bij afspraken over stukloon (bijvoorbeeld het loon dat de werknemer krijgt voor het bezorgen van 1 postpakket) werknemers naar de mening van de Minister Asscher onvoldoende worden beschermd. Minister Asscher wenst stukloon afspraken niet te verbieden maar de werknemers dienen als ondergrens altijd het minimumuurloon te kunnen verdienen. Door de voorgestelde aanpassing wordt het voor de Inspectie SZW mogelijk om ook bij stukloonbetalingen effectief te handhaven op de toepassing van de WML.

- De leeftijd voor het minimumjeugdloon wordt teruggebracht van 23 naar 21 jaar.

Naar de mening van Minister Asscher stelt de huidige leeftijdsgrens van het wettelijk minimumloon van 23 jaar, werkzame jongeren onvoldoende in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De leeftijd waarop het wettelijk minimunloon ingaat (thans 23 jaar) zal derhalve stapsgewijs worden verlaagd. Eerst naar 22 jaar en als er geen aanzienlijke negatieve effecten zijn voor de werkgelegenheid voor jongeren vervolgens naar 21 jaar.

- Er komt een juridische grondslag voor betaling van het minimumloon over "meerwerk".

Vooruitlopend op de wens om te komen tot een minimumuurloon wordt het noodzakelijk geacht een wetsvoorstel in te dienen waarmee de expliciete juridische grondslag voor betaling van minimumloon over ‘meerwerk’ in de WML wordt opgenomen. Daarmee wordt het ontbreken van de grondslag, zoals gebleken uit een uitspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:4538) gerepareerd.

Uiteraard houden wij u van de uiteindelijke uitwerkingen op de hoogte!