WAB: belangrijkste wijzigingen Payroll


13 december 2018

Op 7 november 2018 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderstaand de belangrijkste voorgenomen wijzigingen: 


Onderdeel:

→ Definitie payrolling (nieuw artikel 7:692 BW)

       ► Allocatie

       ► Exclusiviteit

Gevolgen:

→ Groot

       ► Geen mogelijkheid afwijking “normale” ketenregeling (tenzij in cao inlener afwijking is

            overeengekomen)

Anticiperen:

       ► Werving en selectie opnemen in inschrijving

       ► Geen “zittend personeelsbestand” meer overnemen

       ► Headhunter in dienst nemen

       ► In arbeidsovereenkomst met payrollkracht opnemen dat geen sprake is van exclusieve

            terbeschikkingstelling

       ► In opdrachtovereenkomst met inlener opnemen dat geen sprake is van exclusieve

            terbeschikkingstelling


Onderdeel:

→ Payrollkrachten moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen

Gevolgen:

→ Middelgroot

Anticiperen:

       ► Check alvast alle arbeidsvoorwaarden bij de opdrachtgevers; denk hierbij ook aan

            toegekende faciliteiten, scholingsregelingen en verlofregelingen


Onderdeel:

→ Transitievergoeding al vanaf eerste dag dienstverband

Gevolgen:

→ Middelgroot

Anticiperen:

→ Vooralsnog niets


Onderdeel:

→ Informatieplicht

       ► Verplichting aan te geven of sprake is van een payrollovereenkomst

       ► De toepasselijke arbeidsvoorwaarden moeten worden benoemd

Gevolgen:

→ Klein

Anticiperen:

→ Vooralsnog niet, nu eerst moet komen vast te staan dat de wijzigingen ten aanzien van payroll

     worden doorgevoerd én of de contracten van Repay onder deze definitie gaan vallen


Onderdeel:

→ WW-premie

       ► De sector fondspremies verdwijnen; er komt een premiedifferentiatie naar de aard van het

            contract, waarbij er één lage werkloosheidspremie voor werknemers met een vast contract

            en één hoge premie voor werknemers met een tijdelijk contract komt 

Gevolgen:

→ (Middel)Groot

Anticiperen:

→ Vooralsnog niets


Onderdeel:

→ Aanpassen loonstrook

       ► Er komt een verplichting om op de loonstrook te vermelden of sprake is van een

            schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en of daar in de omvang van

            de arbeid eenduidig is vastgelegd

Gevolgen:

→ Klein

Anticiperen:

→ Op de loonstroken kan alvast vermeld worden of sprake is van een contract voor bepaalde of

     onbepaalde tijd en of de arbeidsomvang eenduidig is vastgelegd.


Onderdeel:

→ Cumulatiegrond (de zogenoemde i-grond)

       ► De i-grond regelt dat er ook een redelijke grond voor ontslag is als sprake is van een

            combinatie van omstandigheden van de ontslaggronden c t/m h

Gevolgen:

→ Groot

Anticiperen:

→ Vooralsnog niets


 Zie tevens en tweetal blogs van Advocaten van Nu over de WAB. 

http://www.advocatenvannu.com/nl/blog/16681/prinsjesdag-2018-balans-op-de-arbeidsmarkt-deel-i

http://www.advocatenvannu.com/nl/blog/16932/-prinsjesdag-2018-balans-op-de-arbeidsmarkt-deel-ii