VAKANTIE: DRIE HOT ITEMS VOOR WERKGEVER!


24 mei 2018

Inleiding

De vakantie staat al weer bijna voor de deur. Heerlijk, maar voor veel werkgevers ook een periode waarin goed gepland en gekeken moet worden naar de personeelsbezetting. Hopelijk zijn de vakantie-aanvragen tijdig ingediend en goedgekeurd en komt iedereen binnen de afgesproken periode weer fris en fruitig terug op zijn werk. Helaas blijkt dit niet altijd het geval.

Drie hot items

     1.   De vakantie-aanvraag:

Hoe zat het ook al weer?

Een medewerker moet zijn of haar vakantie schriftelijk aanvragen. Over de wijze van aanvragen zijn misschien nadere (schriftelijke) afspraken gemaakt of gelden bepaalde ongeschreven regels binnen het bedrijf. De werkgever moet vervolgens binnen twee weken officieel reageren op het verzoek. Doet de werkgever dat niet, dan is de aanvraag van de medewerker goedgekeurd. Het zal in dat geval moeilijk zijn nog terug te komen op de aangevraagde vakantie. Ben dus zeer bewust van deze twee weken!

Overigens geldt dat de werkgever een aangevraagde vakantie niet zo maar kan weigeren. Alleen in die gevallen dat op geen enkele manier vervanging geregeld kan worden dan wel de uit te voeren werkzaamheden ernstig in gevaar komen, kan de werkgever een aanvraag afkeuren. Let daarbij op dat deze afkeuring altijd zeer goed gemotiveerd moet worden.

Een eenmaal goedgekeurde vakantieaanvraag kan in beginsel niet meer worden teruggedraaid. Alleen in het geval van zeer zwaarwegende omstandigheden, die niet voorzien waren, is dit mogelijk. Wanneer de werknemer al kosten heeft gemaakt, zal de werkgever dit moeten vergoeden.

2.   Ziek op vakantie:

Regelmatig krijgen wij de vraag of een zieke werknemer op vakantie mag. Hoofdregel is dat dit kan en toegestaan moet worden wanneer het de re-integratie of het herstel niet belemmert. Het is aan te raden om de bedrijfsarts hierover om een oordeel te vragen. Vervolgens roept het dan de vraag op of de zieke werknemer dan ook vakantiedagen moet inleveren.

Kort gezegd komt het antwoord erop neer dat de werkgever een schriftelijk akkoord van de werknemer dient te hebben voor het afboeken van vakantie tijdens ziekte. Let op: voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat hierover in de arbeidsovereenkomst en/ of Cao nadere afspraken kunnen zijn gemaakt. Kijk hier dus eerst even naar. Geeft de werknemer akkoord, dan staat het vast. In dat geval is de werknemer tijdens de vakantie vanzelfsprekend ook vrijgesteld van de re-integratieverplichtingen. Wanneer de werknemer geen akkoord geeft, zou je als werkgever de aanvraag kunnen weigeren. In de praktijk komt dit overigens niet vaak voor. Werkgever en werknemer maken op voorhand vaak goede afspraken.

3.   Ziek tijdens vakantie

Wat nu als de werknemer zich tijdens zijn vakantie ziek meldt? In dat geval zal de werknemer zich volgens de gebruikelijke regels ziek moeten melden. Ook zal de werknemer een doktersverklaring dienen te overleggen waaruit de ziekte blijkt. Bij terugkomst van vakantie is het aan te raden dat de werknemer zo snel mogelijk de bedrijfsarts bezoekt, zodat ook deze arts een oordeel over de ziekte kan geven. 

Alleen in het geval de werknemer toestemming geeft om de ziektedagen van het vakantietegoed af te boeken óf er zijn, voor wat betreft de bovenwettelijke dagen, afspraken gemaakt dat deze als vakantie aangemerkt mogen worden indien werknemer ziek wordt tijdens een vastgestelde vakantie, kan de werkgever vakantiedagen afboeken. 

Tot slot

Alhoewel het in de praktijk vaak goed gaat met vakantie-aanvragen en de meeste werknemers tijdig en uitgerust terug komen van hun welverdiende vakantie, geldt: voorkomen is beter dan genezen. Dit betekent dat wij werkgevers adviseren om:

·       duidelijke afspraken te maken over de wijze van de aanvraag van vakantie (wanneer aanvragen, maximale periode, werknemer met schoolgaande kinderen voorrang geven? etc);

·       duidelijke afspraken te maken over het opnemen van vakantie tijdens ziekte;

·       duidelijke afspraken te maken over ziek melden tijdens een vastgestelde vakantie.